มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) รุ่น 19 ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16067101003  นางสาววิไล อ่อนตานา  Miss Wilai Ontana  
26067101006  นายพัชรพงษ์ เพชรโก  Mr.Phatcharaphong Phetko  
36067101008  นายอดิศักดิ์ แก้วหายเคราะห์  Mr.Adisak Keawhaikhaoa  
46067101009  นางสาวชฎาธาร จันทร์ดี  Miss Chadathan Jundee  
56067101012  นางรุ่งนภา พฤกษาศิลป์  Mrs.Rungnapar Prueksasin  
66067101013  นางสาวโสรดา จันทร์บุญนาค  Mrs. Sorada Junboonnak  
76067101014  นายชิโนรส จันทร์บุญนาค  Mr.Chinorot Junboonnak  
86067101016  นายพรนธีร์ สุขิตกุลสิรธีร์  Mr.Phonnthi Sukhitkunsirathi  
96067101017  นายสกลกริต วรรณสวาท  Mr.Sakonkrit Vannasawat