มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) รุ่น 19 ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16067101006  นายพัชรพงษ์ เพชรโก  Mr.Phatcharaphong Phetko  
26067101009  นางสาวชฎาธาร จันทร์ดี  Miss Chadathan Jundee  
36067101012  นางรุ่งนภา พฤกษาศิลป์  Mrs.Rungnapar Prueksasin  
46067101013  นางสาวโสรดา จันทร์บุญนาค  Miss Sorada Junboonnak  
56067101014  นายชิโนรส จันทร์บุญนาค  Mr.Chinorot Junboonnak  
66067101016  นายพรนธีร์ สุขิตกุลสิรธีร์  Mr.Phonnthi Sukhitkunsirathi