มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) รุ่น 11 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16067121001  นางสาวกัลยา กลิ่นบุบผา  Miss Kanlaya Klinbubpa  
26067121002  นางสาวจริยา บัวหลวง  Miss Chariya Bualuang  
36067121003  นางสาวจุฑามาศ ยังสามารถ  Miss Chuthamat Yangsamat  
46067121006  นางสาวพิรดา ศิริวัฒน์  Miss Pirada Siriwat  
56067121007  นางสาวมลธิตา สุขเกษม  Miss Monthita Suk-Kasem  
66067121008  นางสาวศรัญญา แก้วมนต์  Miss Saranya Kaewmon  
76067121009  นางสาวสโรชา กวาวภิวงศ์  Miss Sarocha Gowpiwong  
86067121010  นางสาวสุนทรียา จินะอิ  Miss Suntreeya Jinaei  
96067121011  นายยศวัฒน์ จันทร์ดี  Mr.Yossawat Jandee  
106067121012  ว่าที่ร้อยตรีวีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง  Acting Sub Lt. Veeraboonkitt Chumpornpong  
116067121013  นายศราวุฒิ บุตรดีสิงห์  Mr.Sarawut Buddeesing