มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (Educational Research and Evaluation) รุ่น 10 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16067124001  นางสาวเพ็ญประภา ณ ลำปาง  Miss Penprapa Na Lampang  
26067124002  นางสาวเพ็ญอนงค์ อ้นเวียง  Miss Penanong Onveang  
36067124003  นางสาวภคพร พัวพัน  Miss Phakaporn Puapan  
46067124004  นางสาววิลาวรรณ สังข์ทอง  Miss Wilawan Sangthong  
56067124005  นางสาวอัญชลี วงษ์กัณหา  Miss Anchalee Wongkanha  
66067124006  นายขจรศักดิ์ ขจรไชยกูล  Mr.Kajonsak Kajonchiyakul  
76067124007  นายวีระยุทธ บัวชุม  Mr.Weerayut Buachum