มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รุ่น 1 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16067123001  นางสาวกรรณิการ์ ดิษชกรร  Miss Kannigar Ditchakan  
26067123003  นายฤทธิชัย บัวสว่าง  Mr.Rittichai Buasawang  
36067123004  นายสหรัฐ ทองยัง  Mr.Saharat Tongyung  
46067123005  นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ  Miss Sureeporn Kaewlo