มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) รุ่น 10 ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16067605002  นางสาวธัญวรรณ นวัชพัชรวงศ์  Miss Thanyawan Nawatphatcharawong  
26067605006  นางสาวสายน้ำ ชาติบุตร  Miss Sainam Chatbut  
36067605022  นายกฤษณ์ ศรสุวรรณ  Mr.Krit Sonsuwan  
46067605023  นายวัชรพงษ์ ขำแก้ว  Mr.Watcharaphong Khamkaeo