มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) รุ่น 10 ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16067605007  นายณัฐพนธ์ อารมณ์  Mr.Nataphon Arom  
26067605011  นางสาวดรุณี มูลฐี  Miss Darunee Moonthi  
36067605015  นางสาวพิไลลักษณ์ พิพัฒนกุล  Miss Pilailuck Phipattanakul  
46067605016  นางสาวรุ่งรวิน กันธิวาท  Miss Rungrawin Kantiwat  
56067605024  นายวุฒิชัย นาคบัว  Mr.Wuttichai Nakbuy