มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) รุ่น 10 ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16067605007  นายณัฐพนธ์ อารมณ์  Mr.Nataphon Arom  
26067605011  นางสาวดรุณี มูลฐี  Miss Darunee Moonthi  
36067605016  นางสาวรุ่งรวิน กันธิวาท  Miss Rungrawin Kantiwat  
46067605024  นายวุฒิชัย นาคบัว  Mr.Wuttichai Nakbuy