มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112207001  นางสาวกนกวรรณ นุ่มเนื้อ  Miss Kanokwan Numnuea  
26112207002  นางสาวคณิศร อยู่ท้วม  Miss Khanison Youtuam  
36112207005  นางสาวชลธิชา จิตรทอง  Miss Chonthicha Jirtthong  
46112207006  นางสาวชลนิชา อินสิทธิ์  Miss Cholnicha Insit  
56112207009  นางสาวนรารัตน์ ทักท้วง  Miss Nararat Thakthuang  
66112207010  นางสาวนันทิญา พุฒดี  Miss Nantiya Putdee  
76112207011  นางสาวบุญฑริกกา คุ้มขัง  Miss Buntharikka Kumkhung  
86112207012  นางสาวเบญจภรณ์ ธิป๋า  Miss Benjaporn Thipar  
96112207013  นางสาวเบญจวรรณ สุดไทย  Miss Benchawan Sutthai  
106112207014  นางสาวภัทราพร ทองอิ้ม  Miss Phatrapon Thongim  
116112207015  นางสาวมัสยา นวลใย  Miss Matsaya Nuanyai  
126112207016  นางสาวศรัณยา ทาสีธง  Miss Saranya Thaseethong  
136112207017  นางสาวสุจิตรา จาดย่านขาด  Miss Sujittra Jadyankhad  
146112207021  นางสาวอลิสา วงษ์สุวรรณ์  Miss Alisa Wongsuwan  
156112207022  นายทวีโชค มากรักชาติ  Mr. Thaweechok Makrakchat  
166112207023  นายนพเก้า ราชขวัญ  Mr. Noppakao Ratchakhwan  
176112207024  นายพิทักษ์ชน ราชเพียแก้ว  Mr. Pitakchon Ratphiakaew  
186112207025  นายสหธน ผาเงิน  Mr. Sahaton Pangen  
196112207026  นายสันติสุข ล่าปวน  Mr. Santisuk Lapuan