มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ฟิสิกส์ (Physics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112230002  นางสาวภัทราพร แท่งทอง  Miss Phattaraporn Thangthong  
26112230003  นางสาวอรจิรา ฉิมสันเที๊ยะ  Miss Onjira Chimsanthea  
36112230005  นายพิทักษ์ สีทาทน  Mr. Phitak Seethathon  
46112230006  นายเมธี โอ้วสุวรรณ  Mr. Methi Aowsuwan