มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เคมี (Chemistry) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112211003  นางสาวณัฐกมล ใจชนะ  Miss Natthakamon Jaichana  
26112211004  นางสาวนฤมล พรมลา  Miss Naruemon Promla  
36112211005  นางสาวนุสรินทร์ สุคนธ์ภักดี  Miss Nutsarin Sukonpakdee  
46112211006  นางสาวปิยะธิดา ขุนสาร  Miss Piyathida Khunsarn  
56112211007  นางสาวพนิตชนันท์ โตจรัส  Miss Panitchanan Tojarus  
66112211008  นางสาวพรพิมล ชัยฤทธิ์  Miss Pornpimon Chaiyarit  
76112211010  นางสาวเยาวเรศ มียา  Miss Yaowaret Meeya  
86112211011  นางสาวรัชนิกา ลือเฟื่อง  Miss Rachanika Luefueang  
96112211012  นางสาวไรวินทร์ ใจยง  Miss Raiwin Jaiyounk  
106112211014  นางสาวลักษิกา คำตุ้ม  Miss Luksika Khamtum  
116112211016  นางสาววิกานดา แซ่หลอ  Miss Wikanda Saelo  
126112211017  นางสาววิภาพร พินทุย  Miss Wiphaporn Phintuy  
136112211018  นางสาวโศศิษฐา ชาติเวช  Miss Sosista Chatwet  
146112211020  นางสาวสุพัตรา หลวงวงศ์  Miss Supattra Luangwong  
156112211021  นางสาวหนึ่งฤทัย สีระโคตร  Miss Nuengruethai Seerikhot  
166112211022  นายกนกพล บุญปกครอง  Mr. Kanokpon Bunpokkrong  
176112211023  นายชานนท์ คุ่ยคร้าม  Mr. Chanon Khuikram  
186112211024  นายดนัย คำนัน  Mr. Danai Kamnan