มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112213002  นางสาวกนกวรรณ สุขสวัสดิ์  Miss Kanokwan Suksawas  
26112213003  นางสาวกันยารัตน์ สาวงค์ตุ้ย  Miss Kanyarat Sawongtui  
36112213004  นางสาวกัลย์สุดา หมื่นยศ  Miss Kansuda Muenyos  
46112213008  นางสาวดลนภา โสพรม  Miss Dolnapa Soprom  
56112213009  นางสาวนรินดา อินทร์สูนย์  Miss Narinda Insoon  
66112213010  นางสาวนฤมล โทจำปา  Miss Naluemol Tojumpa  
76112213011  นางสาวนุตประวีณ์ เณรน้อย  Miss Nutpravee Nennoi  
86112213012  นางสาวเบญจมาศ ภูมิอินทร์  Miss Benjamard Phomin  
96112213013  นางสาวปลายฟ้า พ่วงพร  Miss Plaifa Poungphorn  
106112213014  นางสาวปวีณา บรรจง  Miss Paweena Banjong  
116112213015  นางสาวปิยธิดา ภักดีสอน  Miss Piyathida Pakdeesorn  
126112213017  นางสาวยลรดา แคล้วโยธา  Miss Yonrada Klawyotha  
136112213018  นางสาววรรณศิริ ทับทิมอัด  Miss Wannasiri Thapthimoat  
146112213019  นางสาววรัญญา กำมาทอง  Miss Waranya Kammathong  
156112213021  นางสาวศยามล ถนอมผล  Miss Sayamon Thanomphon  
166112213024  นางสาวสุทัตตา มังคะโชติ  Miss Suthatta Mangkachot  
176112213025  นางสาวสุธาสินี ทองมี  Miss Sutasinee Thongmee  
186112213026  นางสาวอมรลักษ์ กมลรัตน์  Miss Amornlak Kamonrat  
196112213028  นางสาวอุไรวรรณ ไสวพันธ์  Miss Uraiwan Sawaiphan  
206112213029  นายศตวรรษ ช่วยกลิ่น  Mr. Sadtawat Choayklin