มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จุลชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112212002  นางสาวกัญธิรา ทาปั๋น  Miss Kanthira Thapan  
26112212003  นางสาวกานต์มณี วันทองสุข  Miss Kanmanee Wantonsugk  
36112212004  นางสาวจุฑาลักษณ์ ปาวะนา  Miss Chuthalak Pawana  
46112212006  นางสาวนิธิกุล จันทร์ฉาย  Miss Nithikun Chanchai  
56112212008  นางสาวพลอยไพลิน เที่ยงอยู่  Miss Phloiphailin Thiangoiu  
66112212009  นางสาวลลิตา พูลรักษ์  Miss Lalita Poolruk  
76112212010  นางสาววิภวานี พลรบ  Miss Wiphawanee Phonrob  
86112212011  นางสาวสุณัฐดา น้ำจันทร์  Miss Sunatda Namchan  
96112212012  นางสาวสุมินตรา ทับทัน  Miss Sumintra Tabtan  
106112212013  นางสาวไอติม นิคม  Miss Itim Nikom  
116112212014  นายณัฐพงศ์ ม่วงขำ  Mr. Nuttaghong Muangkham