มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112224001  นางสาวณัฐธิดา โมรานนท์  Miss Nuttida Moranon  
26112224002  นางสาวพรรณนิภา ยอดจันทร์  Miss Pannipa Yodjun  
36112224003  นางสาวพิมพ์ลภัส มีภู่  Miss Pimrapus Meepoo  
46112224004  นางสาวมนัสนันท์ ผดุงญาติ  Miss Manatsanun Padungyard  
56112224005  นางสาวยุพา เพ็งโอ  Miss Yupa Paengo  
66112224006  นางสาวรุจาภา เขียวขำ  Miss Rujapa Khiawkhiam  
76112224007  นางสาวศุภนิดา พลมาศ  Miss Supanida Polamat  
86112224009  นางสาวสุชานันท์ บุญโสภา  Miss Suchanun Boonsopa  
96112224010  นางสาวสุภาภรณ์ เขียวงาม  Miss Supaporn Kaewngam  
106112224011  นางสาวสุรีรัตน์ อยู่นิ่ม  Miss Sureerat Younim  
116112224012  นางสาวอมราวดี เนียมศรี  Miss Ammarawadee Niamsri  
126112224013  นายกฤษฎา คงสวัสดิ์  Mr. Kitsada Khongsawat  
136112224014  นายคมสันติ มหาสุข  Mr. Komsanti Mahasuk  
146112224015  นายจักรกริชชัย บัวสมบูรณ์  Mr. Jakkridchai Buasomboon  
156112224016  นายเจษฎา ซ้อนเพชร  Mr. Chetsada Sonphet  
166112224017  นายเจษฎากร แจ่มจันทร์  Mr. Jetsadakorn Jamjun  
176112224018  นายณรงค์ฤทธิ์ คุ้มปากพิง  Mr. Narongrit Kumpakping  
186112224019  นายธนศาล รอดวินิจ  Mr. Thanasan Rotwinit  
196112224020  นายธนากร ภิรัญคำ  Mr. Thanakon Phirankham  
206112224021  นายธรรมรัตน์ แก้ววิจิตร  Mr. Tammarat Kaewvijit  
216112224022  นายนวมินทร์ จันจีน  Mr. Nawamin Chunchin  
226112224023  นายภัทรพงศ์ อ่วมน้อย  Mr. Patarapong Uamnoi  
236112224024  นายยศธร สนพรม  Mr. Yodsathon Sonporm  
246112224025  นายวาริช หล่อทอง  Mr. Warit Lorthong  
256112224026  นายศุภกฤต ชาตรี  Mr. Suphakit Chatri  
266112224027  นายสกล ดำมินเศก  Mr. Sakon Damminsek  
276112224028  นายสพล พันสด  Mr. Sapon Pansod  
286112224029  นายสิริพงศ์ สวัสดิ์เมือง  Mr. Siripong Sawadmung  
296112224030  นายสุทธิพงษ์ เพ็ชรสูงเนิน  Mr. Suttiphong Phetsungnoen  
306112224031  นายเสกสรรค์ แสนยากุล  Mr. Seksan Seanyakun