มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112224032  นางสาวชนนิกานต์ รังเพชร  Miss Chonnikan Rangphet  
26112224033  นางสาวณัฏฐณิชา ดวงแก้ว  Miss Nattanicha Duangkaew  
36112224034  นางสาวพรศิริ คร้ามปั่น  Miss Phonsiri Khampan  
46112224035  นางสาวพิมพ์นิภา รอดหนองแห้ว  Miss Pimnipha Rodnonghaew  
56112224036  นางสาวมนัสชนก ทองแย้ม  Miss Manuchanoke Thongyeam  
66112224037  นายกรินทร์ สุขสว์สดิ์  Mr. Karin Suksawad  
76112224038  นายจักรพงษ์ ขอนทอง  Mr. Jakaphong Khongthong  
86112224039  นายจิรายุทธ ชัยประสิทธิ์ผล  Mr. Jirayut Chaiprasitphol  
96112224040  นายฐาปนพงศ์ บุญใจ  Mr. Thapanaphong Boonjai  
106112224041  นายทักษ์ศิลป์ ยั่งยืน  Mr. Taksil Yangyuen  
116112224042  นายทัศนัย สุขประเสริฐ  Mr. Thatsanai Sukprasroed  
126112224043  นายธนกฤต เกิดอินทร์  Mr. Tanakit Kerd-Int  
136112224045  นายธนายุต โลหะเวช  Mr. Thanayut Lohawet  
146112224046  นายธรณ์เทพ มั่นคง  Mr. Thontep Mankong  
156112224047  นายนฤพัทธ์ ทองริ้ว  Mr. Naruphat Thongriw  
166112224048  นายบุญญฤทธิ์ อินทรคำสอน  Mr. Boonyarit Inkumsorn  
176112224049  นายปริญญา ราชวงศ์  Mr. Parinya Ratchauaong  
186112224050  นายปรีชา ขำรักษ์  Mr. Preecha Kramrak  
196112224051  นายพีรเชษฐ์ พูลขำ  Mr. Perachet Phunkham  
206112224052  นายพีระพัฒน์ แก้วเพชร  Mr. Peerapat Kaeophetr  
216112224053  นายภาณุพงศ์ จันดาหาร  Mr. Phanuphong Chandahan  
226112224055  นายยิ่งคุณ เสนชัย  Mr. Yingkun Senchai  
236112224056  นายวรวุฒิ เทพคำอ้าย  Mr. Worrawut Thepkameye  
246112224057  นายศรรัก สิงห์โสภณ  Mr. Sornruk Singsophon  
256112224058  นายสาธิต แก้วเพ็ชร  Mr. Sathit Kaeophet  
266112224059  นายสิทธิชัย ช้างแก้ว  Mr. Mr.Sittichai Changkaew  
276112224060  นายโสภณัฐ สุรเดช  Mr. Sopanat Suradach  
286112224061  นายอภิวิชญ์ ลำขวัญ  Mr. Aphiwit Lamkhwan