มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112257001  นางสาวกิตติมา สาสอน  Miss Kittima Sason  
26112257002  นางสาวกุสุมา พึ่งเพ็ง  Miss Kusuma Phuengpheng  
36112257003  นางสาวธนาพร ทองมาลัย  Miss Thanaporn Tongmalai  
46112257005  นางสาวนภัสสร จำนงภักดิ์  Miss Napassorn Jhamnongpak  
56112257006  นางสาวนุชนาฎ ดวงแก้ว  Miss Nutchanat Duangkaew  
66112257007  นางสาวปาริฉัตร ทิพย์วรรณ  Miss Parichat Thipphawan  
76112257009  นางสาวสาลินี จั่นรักษ์  Miss Salinee Janrak  
86112257010  นางสาวสุพิญญา ภิรมย์ชม  Miss Suphinya Phiromchom  
96112257011  นางสาวอรัญญา พุ่มน้อย  Miss Arunya Phumnoy  
106112257012  นายอัมรินทร์ อินเมฆ  Mr. Ammarin Inmek