มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112201001  นางสาวกาญจณี บูรณชาติ  Miss Kanjanee Boonranachat  
26112201002  นางสาวจิราวรรณ มากบางแก้ว  Miss Jirawan Makbangkaew  
36112201003  นางสาวฐิตินันท์ นนทพจน์  Miss Thitinan Nontapod  
46112201004  นางสาวดลยา พยุงในเมือง  Miss Donlaya Payungnaimuang  
56112201005  นางสาวผกาวดี บัวนวน  Miss Phakawadi Buanuan  
66112201006  นางสาวพัชราภรณ์ หมู่ก้อน  Miss Phatcharaporn Mookon  
76112201007  นางสาวยมลพร พรมฟู  Miss Yamonporn Promfu  
86112201008  นางสาววรรณวลี ทีน้อย  Miss Wanwalee Teenoi  
96112201009  นางสาวสุรีย์รัตน์ มากมี  Miss Sureerat Makmee  
106112201010  นางสาวอัญชลี จันทร์คีรี  Miss Aunchalee Junkeeree  
116112201011  นางสาวอาริยา ทองมั้น  Miss Arriya Thongman  
126112201012  นางสาวเอมมิกา สามารถ  Miss Aemmika Samat  
136112201013  นายคณาธิศ เปียมี  Mr. Kanatit Piamee  
146112201014  นายจรัญ โปร่งตุ้ม  Mr. Jarun Prongtom  
156112201015  นายจิรวัฒน์ เนียมสุวรรณ  Mr. Jirawat Neamsuwat  
166112201016  นายณัฐพล สังข์คำ  Mr. Natthaphol Sangkham  
176112201017  นายตุลาการ ศรีเมือง  Mr. Tulakan Srimuang  
186112201018  นายธนโชติ พิมพ์พุฒิ  Mr. Tanachot Pimput  
196112201019  นายธนโชติ เอมสาร  Mr. Tanachod Aemsan  
206112201020  นายธนดล เพชรเอือง  Mr. Thanadol Pechaueng  
216112201022  นายสิทธิชาติ เผ่ากลิ่น  Mr. Sittichat Phaoklin