มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112229001  นางสาวกัญญาลักษณ์ พิบูลย์สังข์  Miss Kanyalak Phibunsang  
26112229002  นางสาวจันทร์จิรา เสือแก้ว  Miss Janjira Suakaew  
36112229003  นางสาวปาริชาติ พรมจันทร์  Miss Parichart Pomchan  
46112229005  นางสาววิลาวัลย์ มีใจ  Miss Wilawan Meejai  
56112229006  นางสาวศศิประภา กันทิยะ  Miss Sasiprapa Kanthiya  
66112229007  นางสาวอจิรวดี ขำจันทร์  Miss Achirawadee Khamjan  
76112229008  นางสาวอิสรา คุณสมบัติ  Miss Itsara Khonsombat  
86112229010  นายประเสริฐ บัวผัน  Mr. Prasert Buaphan  
96112229011  นายวันฉัตร เดชทรัพย์  Mr. Wanchat Detsap  
106112229013  นายอนุนัย ดีหามแห  Mr. Anunai Deehamhai