มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สัตวศาสตร์ (Animal Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112241001  นางสาวกนิษฐา เรียนพิศ  Miss Kanitha Rienphit  
26112241002  นางสาวกัลยรัตน์ แดงซิว  Miss Kanyarat Dangsiw  
36112241003  นางสาวจิตรา ชาลีเปรี่ยม  Miss Jittra Chaleepram  
46112241004  นางสาวจิรภิญญา เมืองเสือ  Miss Jiraphinya Muangsua  
56112241005  นางสาวทิพวัลย์ นารอด  Miss Tippawan Narod  
66112241006  นางสาวปัทมา นุ่มเกลี้ยง  Miss Pattama Numklieng  
76112241007  นางสาวพรพิมล จันทร์ลอย  Miss Ponpimon Junloy  
86112241008  นางสาวลจิรภาส์ ชานุวัฒน์  Miss Lajirapa Chanuwat  
96112241009  นางสาววัชรีพร จันทร์ผูก  Miss Watchareeporn Junpuk  
106112241010  นางสาวสโรชา เพ็งท่าโรง  Miss Sarocha Phengtharong  
116112241011  นางสาวสุพัตรา ข้ามสาม  Miss Supattra Khamsam  
126112241012  นางสาวอภิษฎา อนันตะ  Miss Aphisada Ananta  
136112241013  นางสาวอรวรรณ เงินทอง  Miss Orawan Ngernthong  
146112241014  นายพจน์พงศ์ เอมอยู่  Mr. Potpong Aemyoo  
156112241015  นายพิชัย การเกตุ  Mr. Phichai Karaket  
166112241016  นายรัตฐพงษ์ บัวคำ  Mr. Ratthaphong Buakham  
176112241017  นายวีรภัทร มงคลสุข  Mr. Weeraput Mongkhonsuk  
186112241018  นายวีรยุทธ วาจาสัจกุล  Mr. Weerayut Wajasutjakul  
196112241019  นายศิริโชค ทับทิมเกิด  Mr. Sirichok Tubthimkead