มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112234001  นางสาวจีรานันท์ บุญสาร  Miss Jeeranan Boonsan  
26112234002  นางสาวณริษา สิงห์พันธุ์  Miss Narisa Singpan  
36112234003  นางสาวทะเลหมอก จงกลกลาง  Miss Thalemork Jongkolklang  
46112234004  นางสาวนลิน หาคูณ  Miss Nalin Hakoon  
56112234005  นางสาวนุชจรินทร์ ภักดีโต  Miss Nuchjarin Pakdeeto  
66112234007  นางสาวปิยฉัตร เตือนสติ  Miss Piyachat Tuensati  
76112234008  นางสาวพิชากร ขำทอง  Miss Phichakorn Kamtong  
86112234009  นางสาววิมพ์วิภา พุ่มมะลิ  Miss Wimwipha Phummali  
96112234010  นางสาวศิรประภา พุทธิมา  Miss Siraprapa Puttima  
106112234011  นางสาวสิรินยา มาพันนะ  Miss Sirinya Mapanna  
116112234012  นางสาวโสภิศ เพชรสุข  Miss Sopit Phetsuk  
126112234013  นางสาวอารียา คลังเงิน  Miss Areeya Khlangngurn  
136112234014  นายกิตติพศ เต็งสุวรรณ์  Mr. Kittiphot Tengsuwan  
146112234015  นายนัฐพงศ์ คชเถื่อน  Mr. Nanthapong Kochatuen  
156112234016  นายนิพนธ์ พูนแสนรักษ์  Mr. Niphon Punsanrak  
166112234017  นายรวีโรจน์ เกตุทิม  Mr. Raverot Kettim