มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic Product Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112260001  นางสาวชลธิชา สุวรรณรัตน์  Miss Chonticha Suwannarat  
26112260002  นางสาวชาลิสา อุดมรัตน์  Miss Chalisa Udomrat  
36112260003  นางสาวเพ็ญศิริ ประหวั่น  Miss Pensiri Prawan  
46112260004  นางสาววณิชยา พกามาศ  Miss Wanitchaya Phakamas  
56112260005  นางสาวสุชานรี สิงห์พัฒน์  Miss Suchanaree Singphat