มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการระบบเกษตรอินทรีย์ (Management of Organic Agriculture System) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112262001  นางสาวญาดา บุญพรม  Miss Yada Boonprom  
26112262002  นางสาวปวีณา สีเมืองสำนัก  Miss Paweena Seemueangsamnak  
36112262003  นางสาวสุภาณี สุขโชติ  Miss Supanee Sukchot  
46112262004  นายชญานนท์ มณีแก้ว  Mr. Chayanon Maneekaew  
56112262005  นายอานนท์ ขมวดทรัพย์  Mr. Arnon Khamuadsap