มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112419001  นางสาวกัญญา แซ่หว้า  Miss Kanya Saewa  
26112419004  นางสาวกุลยา สุภามงคล  Miss Koonlaya Supamongkon  
36112419005  นางสาวจุฑามณีรัตน์ แน่นอุดร  Miss Chuthamanirat Naenudorn  
46112419006  นางสาวเจนจิรา ทีพา  Miss Janjira Theepha  
56112419007  นางสาวฉนัดดา โสแก้ว  Miss Chanadda Sokeaw  
66112419008  นางสาวชนิษฐา มินมาลีวงษ์  Miss Chanidta Minmaleewong  
76112419009  นางสาวณัฐชา โชติช่วง  Miss Natcha Chotchuang  
86112419010  นางสาวณัฐมล ไชยปัญญา  Miss Natthamon Chaipanya  
96112419011  นางสาวณัฐรวี อ่อนตานา  Miss Natrawee Ontana  
106112419012  นางสาวณัฐวรรณ แสงเดือน  Miss Nutthawan Sangduen  
116112419013  นางสาวณัฐสุภา โล่ทอง  Miss Nutsupah Lothong  
126112419014  นางสาวณิลาวัลย์ นาวิมาร  Miss Nilawan Nawiman  
136112419015  นางสาวนัดทวดี คงหุ่น  Miss Nuttawadee Konghun  
146112419016  นางสาวนันท์นภัส ดวงใจคำ  Miss Nannapas Duangchaikham  
156112419017  นางสาวนันท์นภัส พิชยะศุภนันท์  Miss Nunnapat Pichayasupanun  
166112419018  นางสาวปทิตตา ชุมจังหรีด  Miss Pathitta Chumjangreed  
176112419019  นางสาวปรียาพร สร้อยสอ  Miss Preeyapron Sroyso  
186112419020  นางสาวปัณณพร แก้วสวย  Miss Pannaporn Kaewsuay  
196112419021  นางสาวปิ่นเงิน บัวไหว  Miss Pinngern Buawai  
206112419022  นางสาวปุญชรัสมิ์ เมฆอับ  Miss Pooncharus Mekup  
216112419023  นางสาวเปรมประภา ลิมปกุล  Miss Preamprapa Limpakul  
226112419024  นางสาวพลอยไพลิน เพ็ชรพงษ์  Miss Ploypailin Phetphong  
236112419026  นางสาวภัทรพร พลังสันติกุล  Miss Pattaraporn Palangsantikul  
246112419027  นางสาวภัทรา มารอด  Miss Pattra Marod  
256112419028  นางสาวเมธินี สอนเวช  Miss Mathinee Sornwet  
266112419029  นางสาวศศิวิมล ดีนา  Miss Sasiwimon Deena  
276112419030  นางสาวสุกฤตา สิทธิวรากร  Miss Sukitta Sitthiwarakorn  
286112419031  นางสาวสุดารัตน์ สุดไชยเรศ  Miss Sudarat Sutchairet  
296112419032  นางสาวสุรัตน์ติกาญจน์ อ่าวศรี  Miss Surattikan Aowsri  
306112419033  นางสาวหทัยรัตน์ นิระชน  Miss Hathairat Nirachon  
316112419035  นางสาวอัจฉรา นาคน้อย  Miss Autchara Naknoi  
326112419036  นายจตุรงค์ ยิ้มอยู่  Mr. Jaturong Yimyoo  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112419037  นายธนโชติคณินทร รอดกองธัญนพ  Mr. Thanachotkhaninthorn Rotkongthanyanop  
346112419038  นายพงศกร สุขจิตร  Mr. Phonsakorn Sukkajit  
356112419039  นายภานุพงค์ มากทรัพย์  Mr. Panupong Maksub  
366112419040  นายมงคล อู่ไทย  Mr. Mongkol Aoothai  
376112419041  นายวัชระ โถงโฉม  Mr. Watchara Thoengchom  
386112419085  นางสาวกัลยรัตน์ ตาลอิสาร  Miss Kanyarat Tan-Isan