มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112419043  นางสาวกฤษฎาธาร สารจันทร์  Miss Kritsadatan Sanchan  
26112419044  นางสาวกวิสรา คาดหมาย  Miss Kawisara Kadmai  
36112419045  นางสาวกานต์สินี แก้วมะณีย์  Miss Kansinee Kaewmanee  
46112419046  นางสาวกุลธิดา พรมมา  Miss Kunthida Phomma  
56112419047  นางสาวคริสต์มาส เรืองวงษ์  Miss Khrismas Ruangwong  
66112419048  นางสาวงามใจ ตะเฆ้ทอง  Miss Ngamjai Taketong  
76112419049  นางสาวจุฑามาศ อาจวงษ์  Miss Juthamas Ardwong  
86112419050  นางสาวชนมาศ บุญประสิทธิ์  Miss Chonnamas Boonprasit  
96112419051  นางสาวชลดา ตังสุวรรณ  Miss Chonlada Tangsuwan  
106112419052  นางสาวณิชกานต์ อวนทอง  Miss Nitchakant Ounthong  
116112419053  นางสาวณีรนุช มหบุญพาชัย  Miss Neeranuch Mahabunpachai  
126112419054  นางสาวธนิตา ประสาร  Miss Thanita Prasan  
136112419055  นางสาวธัญญาลักษณ์ โนทะนะ  Miss Thanyalak Notana  
146112419056  นางสาวนริศรา ยศปัญญา  Miss Naritsara Yodpanya  
156112419057  นางสาวบุษกร ฤทธิ์อ่องรัก  Miss Butsakon Ritoongark  
166112419058  นางสาวประกายแก้ว แสนประสิทธิ์  Miss Prakaykaew Sanprasit  
176112419059  นางสาวประวันรัตน์ เอี่ยมอิ่ม  Miss Prawanrat Aeamaim  
186112419060  นางสาวปาณิสรา ศรีท้วม  Miss Panissara Sreethuam  
196112419061  นางสาวปาลิตา ทิมา  Miss Palita Tima  
206112419062  นางสาวปิยธิดา กรุณามิตร์  Miss Piyathida Karunamit  
216112419063  นางสาวพลอยไพลิน ยิ้มมาก  Miss Ploypailin Yimmak  
226112419065  นางสาวพิชญาณี มาจันทร์  Miss Pichayanee Majan  
236112419066  นางสาวระวิวรรณ ศรีธนู  Miss Rawiwan Srithanoo  
246112419067  นางสาวรัศมี แซ่จาง  Miss Ratsamee Saejang  
256112419068  นางสาวรุ่งรุจี แตงเกิด  Miss Rungrugee Tangked  
266112419069  นางสาววนิดา เงินจันทร์  Miss Wanida Ngernjan  
276112419070  นางสาววสิกานต์ กันอ่อง  Miss Wasikan Kan-Ong  
286112419071  นางสาวศดานันท์ แสงกฤษณพงษ์  Miss Sadanan Saengkitsanaphong  
296112419072  นางสาวศิราพร วงศ์ปัน  Miss Siraphorn Wongpan  
306112419073  นางสาวศิริพร ชูรัตน์  Miss Siripohn Churat  
316112419074  นางสาวสุธาสินี เผือกชาวนา  Miss Suthasinee Phueakchoana  
326112419075  นายณัฐพงษ์ ลาอาภัย  Mr. Natthapong La-Aphai  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112419078  นายกรกช ทองชมพูนุช  Mr. Korakot Thongchompoonut  
346112419079  นายวิชัย ทองกระสัน  Mr. Wichai Thongkrasan  
356112419080  นายศิวกร อนุเขต  Mr. Siwakorn Anukhet  
366112419084  นางสาวธารินทร์ ไชยเดช  Miss Taryn Chaiyadet  
376112419086  นางสาวอมรรัตน์ จันทรสุขา  Miss Amonrat Jantarasukha