มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112420001  นางสาวกัญญาวีร์ ฟูพงษ์  Miss Kanyawe Fuphong  
26112420002  นางสาวเขมอัปสร พานทอง  Miss Khemupson Panthong  
36112420003  นางสาวจริยาภรณ์ ทองพรม  Miss Jariyaporn Thongprom  
46112420004  นางสาวจิรนันท์ ทะยอม  Miss Jiranan Tayom  
56112420005  นางสาวชนัญชิดา รัตนเสถียร  Miss Chananchida Rattanasatian  
66112420006  นางสาวชนิกานต์ กองแกน  Miss Chanikarn Kongkaen  
76112420007  นางสาวชลธิชา ดอนดีไพร  Miss Chonthicha Dondeepai  
86112420008  นางสาวชาคริยา หัสประเสริฐ  Miss Chacriya Hussaparsuart  
96112420009  นางสาวฐิตวันต์ ขาวทุ่ง  Miss Thitawan Kaothung  
106112420010  นางสาวณัฐกานต์ สนศิริ  Miss Nuttakan Sonsiri  
116112420011  นางสาวณัฐชา ซาซง  Miss Natcha Sasong  
126112420013  นางสาวณัฐฐินันท์ ศดิศทีปต์  Miss Nattinan Saditthip  
136112420015  นางสาวนวลฤทัย หลวงอินทิม  Miss Nuanruethai Luanginthim  
146112420016  นางสาวนิตยา พลลี  Miss Nittaya Ponlee  
156112420017  นางสาวเบญจมาภรณ์ ภู่บุญ  Miss Benjamaporn Pubun  
166112420018  นางสาวปรทิพย์ ฤกษ์ดี  Miss Porrathip Roegdee  
176112420019  นางสาวปาริชาติ เพ็งแจ้ง  Miss Parichat Pengjang  
186112420020  นางสาวปาลิตา ทิพย์คูนอก  Miss Palita Tipkoonorg  
196112420021  นางสาวปุณฑริก สุริยมาศ  Miss Poontarik Suriyamas  
206112420022  นางสาวพัชรากร ดอกไม้งาม  Miss Patcharakorn Dokmaingam  
216112420023  นางสาวพัชรินทร์ ชาญวนา  Miss Patcharin Chanwana  
226112420025  นางสาวมุธิตา สิงห์ชัย  Miss Muthita Singchai  
236112420026  นางสาวยลดา โตสำริต  Miss Yonlada Tosamrit  
246112420027  นางสาวรัชชประภา ยิ้มแย้ม  Miss Ratchaprapa Yimyam  
256112420028  นางสาววรารัตน์ ปิ่นแก้ว  Miss Wararat Pinkaew  
266112420029  นางสาววัชรินทร์ เพิ่มสีงาม  Miss Watcharin Pearmsee-Ngam  
276112420030  นางสาววาณี ขึ้นทันตา  Miss Wanee Khuntanta  
286112420031  นางสาววิชาพร ไกรแก้ว  Miss Wichaporn Kraikaew  
296112420032  นางสาวไวโอเล็ท ฮิวส์  Miss Violet Hughes  
306112420033  นางสาวศกลวรรณ คุ้มเที่ยง  Miss Sakonwan Khoomtheing  
316112420034  นางสาวสิรีธร ชาวโคราช  Miss Sirithon Chaokhorat  
326112420037  นางสาวสุนิสา จันฉิม  Miss Sunisa Junchim  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112420038  นางสาวสุภาพรรณ จันเครือเกิด  Miss Suphaphan Chankhrueakoet  
346112420039  นางสาวสุภาภรณ์ เจริญสุข  Miss Supaporn Jaroensuk  
356112420040  นางสาวสุภาวดี บุญมั่ง  Miss Suphawadee Boonmang  
366112420041  นางสาวอนุสรา พิลุน  Miss Anootsara Piloon  
376112420042  นางสาวอมรวรรณ เลาหะวนิช  Miss Amonwan Laohawanich  
386112420043  นายจิรายุ ภาณุเจต  Mr. Jirayu Panujet  
396112420044  นายณภัทร หิรัญกุล  Mr. Napat Hirungul  
406112420045  นายณัฐกานต์ นาคเอี่ยม  Mr. Natthakan Nakaiam  
416112420046  นายธนชัย สังข์รุ่งเรือง  Mr. Thanachai Sangrungreang  
426112420047  นายธนวัฒน์ บุญชู  Mr. Thanawat Boonchu  
436112420048  นายธนะพงศ์ วงศ์อ่อน  Mr. Thanaphong Wong-On  
446112420049  นายธีรภัทร ส่งเสริม  Mr. Theerapat Songserm  
456112420050  นายธีรสิทธิ ดวงสูงเนิน  Mr. Theerasit Duangsungnoen  
466112420052  นายนัทธพงศ์ ทิพเพนฮาเวอ  Mr. Natthaphong Tippenhauer  
476112420054  นายปณิธาน อินทมาตย์  Mr. Panitan Intamad  
486112420055  นายประณิธาน ทัพชุมพล  Mr. Pranithan Thapchumphon  
496112420056  นายพิชญุตม์ อยู่รอด  Mr. Phichayut Yurod  
506112420057  นายภูมน มีอาชา  Mr. Phumon Meearcha  
516112420059  นายสิรภพ ลีลานุกิจ  Mr. Siraphop Leelanukit  
526112420060  นายอธิปพงศ์ พุ่มชะบา  Mr. Atipphong Pumchabar  
536112420061  นายอัษฎาวุฒิ นิลาวรรณ  Mr. Ausadawut Nilawan