มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112208001  นางสาวกุลธิดา ภูสะเทียน  Miss Kunthilda Phusathian  
26112208002  นางสาวเกวลิน ลพประเสริฐ  Miss Kewalin Lobprasoet  
36112208003  นางสาวจุฑามณี เตจาคำ  Miss Chuthamani Techakham  
46112208004  นางสาวซีล่า แซ่ลี  Miss Seela Saelee  
56112208005  นางสาวนัทธมน โพธิ์พันธ์  Miss Nattamol Phophan  
66112208006  นางสาวเบญจวรรณ บัวช้าง  Miss Benjawan Buachang  
76112208007  นางสาวปรียาภรณ์ สิงห์ลอ  Miss Preeyaporn Singlor  
86112208008  นางสาวปิยะดา บุญมาติด  Miss Piyada Boonmatid  
96112208009  นางสาวภคพร คำจำปา  Miss Pakaporn Kamjampa  
106112208010  นางสาววราภรณ์ โปร่งใจ  Miss Waraporn Prongjai  
116112208012  นางสาวสรัลชนา สอนแก้ว  Miss Saranchana Sornkaew  
126112208013  นางสาวสโรชา น้อยด้วง  Miss Sarocha Noiduang  
136112208014  นางสาวสหัสวดี วรยศ  Miss Sahasawadee Worayod  
146112208015  นางสาวสิริกันยา ดำรงค์ศักดิ์  Miss Sirikanya Dumrongsak  
156112208016  นางสาวสุนิศา ทองหลาย  Miss Sunisa Thonglai  
166112208017  นางสาวเสาวลักษณ์ ดำสะดี  Miss Saowalak Damsadee  
176112208018  นางสาวโสรยา จันคีรี  Miss Soraya Jankeeree  
186112208019  นายคณาบุญ เพ็งสา  Mr. Khanabun Pengsa  
196112208020  นายจิรายุทธ นามมาดี  Mr. Chirayut Nammadi  
206112208022  นายจุฬาพงษ์ มาตราวงค์  Mr. Jurapong Martravong  
216112208023  นายณัชพล เพ็ญพันธุ์  Mr. Natchapon Penpan  
226112208024  นายแทนธรรม สมโภชพิสุทธิ์  Mr. Thantham Somphotpisut  
236112208025  นายปราชญ์ วิทอนโถง  Mr. Prach Withonthong  
246112208026  นายปิยะโชติ บุญปัญญา  Mr. Piyachot Bunpanya  
256112208027  นายมกร เวชาวรกุล  Mr. Makorn Wetcaworrakul  
266112208028  นายวัชระพล พิชญ์ณัฐภพ  Mr. Watcharaphon Phitchanatthapob  
276112208029  นายวีรชัย ศรีม่วง  Mr. Weerachai Sreemuang  
286112208030  นายศราวุท ชาประเสริฐ  Mr. Sarawut Chaprasoet