มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112208031  นางสาวขวัญฤดี ทองรอด  Miss Khuanrudee Thongrod  
26112208032  นางสาวจุฑามาศ ชัยสร  Miss Jutamas Chaison  
36112208033  นางสาวชนานันท์ หอมจิตร  Miss Chananan Homjit  
46112208034  นางสาวณัฐนรี พุ่มชา  Miss Natnaree Phumcha  
56112208035  นางสาวทิพปภา ปานรัตน์  Miss Tippapha Panrat  
66112208036  นางสาวนภัสสร นาควิโรจน์  Miss Naphatson Nakwirot  
76112208037  นางสาวเปมิกา กิติวงศ์  Miss Pemika Kitiwong  
86112208038  นางสาวพิมพ์วิภา ผลสาร  Miss Pimwipa Ponsan  
96112208039  นางสาวภิรมย์พร วอนเก่าน้อย  Miss Piromporn Wornkaonoi  
106112208040  นางสาวมัญชุพร แตงใหญ่  Miss Manchuporn Tangyai  
116112208042  นางสาวสิรินยา เสริมใหม่  Miss Sirinya Sremmai  
126112208043  นางสาวสิริวัน ทั่งจ้อย  Miss Siriwan Thangchoi  
136112208044  นางสาวสุนิษา ช่วยสังข์  Miss Sunisa Chuaisang  
146112208045  นางสาวอเนชา พงศ์จิระปัญญา  Miss Anacha Pongjirapanya  
156112208046  นางสาวอิศรา บางสี  Miss Isara Bangsi  
166112208047  นายจิรศักดิ์ สำราญ  Mr. Jirasak Samran  
176112208048  นายจีรพงษ์ เรียบร้อย  Mr. Chiraphong Riabrol  
186112208049  นายชนันธร รังสิยานนท์  Mr. Chanantorn Rangsiyanon  
196112208050  นายชัยยศ แก้วกำพล  Mr. Chaiyos Kaewkumpol  
206112208051  นายดำรงค์ศักดิ์ จิตรพินิจ  Mr. Damrongsak Jitphinit  
216112208053  นายธรณ์เทพ ศรลัมภ์  Mr. Throntep Soralum  
226112208054  นายธวัชชัย เรืองไพศาล  Mr. Thawatchai Ruangpaisan  
236112208055  นายธีรวัฒน์ ดวงมณี  Mr. Theerawat Duangmanee  
246112208056  นายรุจ บุพการีพร  Mr. Ruj Buppakareephon  
256112208057  นายวีระ แก้วเขียว  Mr. Weera Keawkhaew  
266112208058  นางสาวฉัตรกมล กะออมแก้ว  Miss Chatkamon Kaoomkaeo  
276112208059  นางสาวอนุสรา ไกรสีกาจ  Miss Anusara Karisikat