มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112407002  นางสาวจันทกานต์ นิ่มเปีย  Miss Chanthakan Nimpia  
26112407003  นางสาวจันทกานต์ ศรีเมือง  Miss Jhanthakan Srimueang  
36112407004  นางสาวจันทิมา มันตะรักษ์  Miss Jantima Mantarak  
46112407005  นางสาวจิตสุภา กรรณิการ์  Miss Chitsupha Kannika  
56112407006  นางสาวฑิตยาพร ศึกษาชาติ  Miss Thitayaporn Suksachat  
66112407007  นางสาวณิชชญาณัฐ อุดมนาม  Miss Nitchayanat Audomnam  
76112407008  นางสาวธัญรดา น้อยดิษฐ์  Miss Thunrada Noydit  
86112407009  นางสาวนนธวรรณ อินเมฆ  Miss Nonthawan Inmek  
96112407010  นางสาวนาถชิดา เสือคุ่ย  Miss Natchida Sueakhui  
106112407011  นางสาวบุหลัน พรมเต่า  Miss Buhlun Phromtaw  
116112407012  นางสาวมณีรัตน์ จันทร์ประทุม  Miss Maneerat Chanpratum  
126112407013  นางสาวมนตรา รักษ์ประสงค์  Miss Montra Rakprasong  
136112407014  นางสาวมาติกา ทองดอนคำ  Miss Matika Thongdonkham  
146112407015  นางสาวรดามณี ประเทียบอินทร์  Miss Radamanee Pratheabin  
156112407016  นางสาวรัตติกาล มีสัตย์  Miss Rattikan Meesat  
166112407017  นางสาววิราวัลย์ ธิตะจารี  Miss Wirawan Thitajaree  
176112407018  นางสาวศันศนีย์ โพธิ์จันทร์  Miss Sansanee Pojan  
186112407019  นางสาวสุจินันท์ อินเอี่ยม  Miss Suchinan Ainaiam  
196112407021  นางสาวสุธาวัลย์ ทัดไทย  Miss Sutawan Thudthai  
206112407023  นางสาวอารีวรรณ เป้วัด  Miss Areewan Paewat  
216112407025  นายเฉลิมชัย เหรียญทอง  Mr. Chalermchai Rianthong  
226112407026  นายธนพร บัวแย้ม  Mr. Thanaporn Buayam  
236112407028  นายธนวัฒน์ จันทร์กระจ่าง  Mr. Thanawat Chan-Ga-Chang  
246112407030  นายนำโชค จับฟั่น  Mr. Namchok Jubfun  
256112407031  นายนิพัทธ์ ขนาดนิด  Mr. Nipat Kanadnid  
266112407032  นายบัญชา ปานกลิ่น  Mr. Bancha Pankin  
276112407034  นายวุฒิภัทร เพาะปลูก  Mr. Wutthiphat Phopluk