มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112407035  นางสาวเจนจิรา บัวจันทร์  Miss Jenjira Buajan  
26112407036  นางสาวชมพูนุท ภูมิลำนันท์  Miss Chompoonuch Phomilimnun  
36112407037  นางสาวธนัชพร ผ่องโสภา  Miss Thanatchaphorn Pongsopa  
46112407038  นางสาวธันยพร ด้วงเขียว  Miss Tunyaporn Daongkeaw  
56112407039  นางสาวธิติมา ปะสะจัน  Miss Thitima Pasajan  
66112407041  นางสาวปริชญา แจ้งแย้ม  Miss Parichaya Chaengyaem  
76112407042  นางสาวปิยะดา พรหมรักษา  Miss Piyada Promraksa  
86112407043  นางสาวพลอยวดี มหาคง  Miss Phloiwadee Mahakhong  
96112407044  นางสาวภุมรีรัตน์ บุญมี  Miss Phummarirut Boonmee  
106112407045  นางสาวยุพิน เปี่ยมอ่อน  Miss Yupin Piamon  
116112407046  นางสาววราภรณ์ เหล่าหอม  Miss Waraphon Laohom  
126112407047  นางสาววาริสสรา กูบโคกกรวด  Miss Waridsara Goobkhokkruad  
136112407048  นางสาวศรีสถาพร จันทร์คูณยงค์  Miss Srisathaporn Jankhunyong  
146112407050  นางสาวสุณิสา ช้ำกล่ำ  Miss Sunisa Chumklam  
156112407051  นางสาวสุนิรวดี แสงพล  Miss Sunirawadee Saengphon  
166112407052  นางสาวสุวิมล คงโนนกอก  Miss Suwimon Kongnonkok  
176112407054  นางสาวอศัลยา วงษ์งาม  Miss Asnalaya Wonggam  
186112407055  นางสาวอุ้มบุญ แก้วเขียว  Miss Aumbun Kaeokhiao  
196112407056  นายณภัทร มีเปี่ยม  Mr. Naphat Meepeam  
206112407057  นายทินพัทร ทองหยอด  Mr. Tinnaphat Tongyod  
216112407058  นายธมากรณ์ คำอินทร์  Mr. Tamakron Kham-In  
226112407059  นายพิษณุ เนียมหอม  Mr. Pissanu Niamhom  
236112407061  นายรัตนกร กะเสาทอง  Mr. Rattanakorn Kasaotong  
246112407062  นายวรัญญู ขันนาค  Mr. Varunyoo Kannak  
256112407063  นายอรรถสิทธิ์ นาคม่วง  Mr. Attasit Nakmuang  
266112407064  นายอามรินทร์ ทองฝรั่ง  Mr. Armmarin Thongfarang