มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112418001  นางสาวกรดา กันเอี้ยง  Miss Korrada Kaniang  
26112418002  นางสาวกรรธิมา ธรรมโลกา  Miss Kantima Tammaloka  
36112418003  นางสาวกชกร กิจเจริญชยกุล  Miss Kochakorn Kitjareanchayakun  
46112418004  นางสาวขวัญเรือน พิมิตร  Miss Khwanruean Phimit  
56112418005  นางสาวขวัญฤทัย อินทะโชติ  Miss Kwanruthai Intachot  
66112418006  นางสาวจันทร์เพ็ญ เข็มศรีรัตน์  Miss Janphen Khemsrirat  
76112418007  นางสาวชนัญณิศา พลูสวัสดิ์  Miss Chnunnisa Poosawat  
86112418008  นางสาวชุติมนฑณ์ บัวเผื่อน  Miss Chutimon Buapuen  
96112418009  นางสาวฐิตาภา ประโยชน์ดี  Miss Thitapha Prayochdee  
106112418010  นางสาวณัฐมล พรมรอด  Miss Nattamon Promrot  
116112418011  นางสาวนภัสสร คล้ายแท้  Miss Narpatsorn Klaytae  
126112418012  นางสาวนริศรา รูปสูง  Miss Narisara Rupsung  
136112418013  นางสาวน้ำทิพย์ เพชรนิมิตร  Miss Namthip Phetnimit  
146112418014  นางสาวนิตยา ทองย้อย  Miss Nittaya Thongyoi  
156112418015  นางสาวเพชรรัตน์ บุตรดาแก้ว  Miss Phetcharat Butdakaew  
166112418016  นางสาวภคพร ศรีสมุทร์  Miss Pakaporn Srisamut  
176112418017  นางสาวภัชรีย์ญา อ่วมอิ่มพืช  Miss Patchareya Ouamaimphuet  
186112418018  นางสาวภัทราวดี จูงพันธ์  Miss Pattarawadee Jungpun  
196112418019  นางสาวรุ่งนภา คชแก้ว  Miss Rungnapha Khotchakaew  
206112418020  นางสาวรุจิรา อินทะโชติ  Miss Ruchira Intachot  
216112418021  นางสาวเรวดี คงมั่น  Miss Rawadee Kongman  
226112418022  นางสาววรัญญา บัวคำ  Miss Warunya Buakam  
236112418023  นางสาววราภรณ์ พลายอินทร์  Miss Waraporn Ply-In  
246112418024  นางสาวสิริรักษ์ นาคมอญ  Miss Sirirak Narcmorn  
256112418026  นางสาวสุทัตตา บวบมี  Miss Suthatta Boubmi  
266112418027  นางสาวสุพิชชญา มุกดาสนิท  Miss Supitchaya Mukdasanit  
276112418028  นางสาวสุรชนก แป๊ะเจี่ย  Miss Surachanok Paejia  
286112418029  นางสาวอนุสรา มะลิด  Miss Anusara Malid  
296112418030  นางสาวอรพิน ส่งแจ้ง  Miss Orapin Songjang  
306112418031  นายเกียรติศักดิ์ หนูสอน  Mr. Kaeatthisak Nuson  
316112418032  นายชัยพร ชะอ้อน  Mr. Chaiyaporn Cha-On  
326112418033  นายธนศักดิ์ จันทร์สดใส  Mr. Thanasak Jansodsai  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112418034  นายนัทธพงศ์ ทัพขาว  Mr. Nattapong Thabkao  
346112418035  นายนิติพล แพงวังทอง  Mr. Nitipon Phaengwangthong  
356112418036  นายบุริศร์ ทัพน้อย  Mr. Buris Tapnoi  
366112418037  นายพงศ์หฤษฎ์ กรุดมหาราช  Mr. Pongharit Krudmaharat  
376112418038  นายลิขสิทธิ์ แสงเดือน  Mr. Lickasit Sangdean  
386112418039  นายสิทธิชัย โหกลัด  Mr. Sitthichai Hoklad  
396112418040  นายอนุสรณ์ ธิกรณ์  Mr. Anuson Tikhon