มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112418041  นางสาวกนกพร อินแตง  Miss Kanokpon Intang  
26112418042  นางสาวขวัญชนก จักรขุนซี  Miss Kwunchanok Jukkunsee  
36112418043  นางสาวชลดา อินเสือ  Miss Chollada Insuea  
46112418044  นางสาวณัฐณิชา ทิมขลิบ  Miss Nutnicha Timkhib  
56112418045  นางสาวณัฐณิชา ฝั้นคำสาย  Miss Natnicha Fankhamsai  
66112418046  นางสาวณัฐพร ทองคำมา  Miss Nattaporn Thongkhamma  
76112418047  นางสาวนพวรรณ สงวนสิน  Miss Nopphawan Sanguansin  
86112418048  นางสาวนฤมล คงจันทร์  Miss Naruemon Khongjan  
96112418049  นางสาวนิชิราภรณ์ ปานบุตร  Miss Nichirapon Panboot  
106112418050  นางสาวนิศากานต์ ทุตะกิจ  Miss Nisakan Thutakit  
116112418051  นางสาวปฐมาวดี บุตรนุช  Miss Pattmawadee Budnud  
126112418052  นางสาวประภาศิริ ด้วงรอด  Miss Prapasiri Doungrod  
136112418053  นางสาวปัณทิตา สิงห์กวาง  Miss Pantita Singkwang  
146112418054  นางสาวพรรณกร ช่างปรีชา  Miss Phannakon Changpreecha  
156112418055  นางสาวพัชรัตน์ แนบเนียน  Miss Phatcharat Naepnian  
166112418056  นางสาวพัชรินทร์ พาพิมพ์  Miss Phatcharin Phaphim  
176112418057  นางสาวพิชยา นาคคงคำ  Miss Pitchaya Nakkongkam  
186112418058  นางสาวมณฑิตา ทาลำปาง  Miss Montita Talumpang  
196112418059  นางสาวเยาวเรศ มีสุวรรณ  Miss Yaowaret Meesuwan  
206112418060  นางสาวรัชนก พุ่มจำปา  Miss Rutchanok Phumjumpa  
216112418061  นางสาวรัชนีกร คงยวง  Miss Ratchaneekorn Khongyuang  
226112418062  นางสาววิยะดา แหยมโอ๊ก  Miss Wiyada Yamoak  
236112418063  นางสาวศิริลักษ์ ขวัญคง  Miss Sirilak Khwankong  
246112418065  นางสาวสุนิสา กัลเกตุ  Miss Sunisa Kunket  
256112418066  นางสาวสุปรียา เอี่ยมสะอาด  Miss Supreeya Aiamsaart  
266112418067  นางสาวสุภาภรณ์ มีมาก  Miss Supaporn Meemark  
276112418068  นางสาวอรณัฐ ลุสนธิ  Miss Oranut Lusonti  
286112418069  นางสาวอัญธิกา เผือกเนียม  Miss Auntika Phunknieam  
296112418070  นางสาวอารียา ภูแข่งหมอก  Miss Areeya Phukaengmok  
306112418071  นายกรวิชญ์ บุญจันทร์  Mr. Korrawit Boonchan  
316112418072  นายธนัญชัย น่วมไกรนอก  Mr. Thananchai Nuamkainok  
326112418074  นายพงศ์พล วุ่นสุข  Mr. Pongpon Woonsook  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112418075  นายพรเทพ ม่วงคำ  Mr. Porntep Muangkham  
346112418076  นายพิทักษ์ ไชยบุญเรือง  Mr. Pitak Chaiboonrueang  
356112418077  นายวรวุธ ธีตรานนท์  Mr. Woravut Teetranont  
366112418078  นายสัญญา อินทชิต  Mr. Sanya Inthachit  
376112418079  นางสาวเนธิตา อินนาค  Miss Netita Innak