มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112416002  นางสาวศิริกัลยา มาสะอาด  Miss Sirikanya Masaard  
26112416004  นางสาวจิตราภรณ์ หม่อมศักดิ์  Miss Jitraporn Momsak  
36112416005  นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ตุ่น  Miss Jiraporn Phongtun  
46112416006  นางสาวจิราภรณ์ หลวงแสง  Miss Jiraporn Luangsaeng  
56112416008  นางสาวจุฑาบงกช ทิพย์คุณ  Miss Juthabongkoch Thipkun  
66112416011  นางสาวชนนิกาต์ สายจันทร์  Miss Chonnika Saijan  
76112416012  นางสาวชนิกา ฉิมพะลี  Miss Chanika Chimphalee  
86112416013  นางสาวชลิตา รุนแรง  Miss Chalita Runraeng  
96112416014  นางสาวฐิติพร บุญวังแร่  Miss Thitipron Bunwangrae  
106112416015  นางสาวณัฏฐ์ชญา ปรีชาวนา  Miss Natchaya Preechawna  
116112416016  นางสาวณิชกานต์ เหงี่ยมสูงเนิน  Miss Nichakan Ngiamsungnoen  
126112416017  นางสาวนฤพร กำเหนิด  Miss Naruephon Kamnoed  
136112416019  นางสาวปรารถนา สังข์สอาด  Miss Pratthana Sangsa-Ad  
146112416021  นางสาวปาลิดา แซ่หา  Miss Palida Saeha  
156112416022  นางสาวพลอยชมพู คงถาวร  Miss Ploychompoo Kongthaworn  
166112416023  นางสาวพิมขวัญ ดนตรี  Miss Pimkwan Dontree  
176112416025  นางสาวพิมพา กวินยรรยง  Miss Pimpa Kawinyanyong  
186112416026  นางสาวพุทธิดา พันธ์หงษ์  Miss Puttida Panhong  
196112416029  นางสาววนิดา ธีระชาติดำรง  Miss Vanida Teerachatdamrong  
206112416031  นางสาววรัญญา กัณหากุล  Miss Waranya Kanhakul  
216112416032  นางสาววันวิสา คำภีร์  Miss Wanwisa Khampee  
226112416033  นางสาวสุจิตรา อินเฉลิม  Miss Sujittra Ainchalem  
236112416034  นางสาวสุชานันท์ นาคขํา  Miss Suchanan Nakkham  
246112416037  นางสาวสุพรรณี น้อยอินวงค์  Miss Supunnee Noi-Inwong  
256112416042  นายฉิงหลง แซ่เหยา  Mr. Chinglong Saeyao  
266112416043  นายณัฐชนน แสงปัญญา  Mr. Nutchanon Saengpunya  
276112416044  นายธีระพงษ์ นิสนธิ์  Mr. Teerapong Nison  
286112416045  นายวทัญญู เกตุมีฤทธิ์  Mr. Vatanyu Kadmerit  
296112416046  นายสรวิชญ์ ประดาพล  Mr. Sorawich Pradaphol