มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112415001  นางสาวกัญญารัตน์ ธูปทอง  Miss Kanyarat Thoopthong  
26112415002  นางสาวชลนิชา จันอ่ำ  Miss Chonnicha Jan-Am  
36112415003  นางสาวณัฏฐนิชา ทักษิณ  Miss Nutthanicha Thaksin  
46112415004  นางสาวนพมาศ แก้วเหม  Miss Noppamat Keawhem  
56112415005  นางสาวเบญจวรรณ พันธ์โภคา  Miss Benjawan Panphoka  
66112415006  นางสาวปวีณา บัวคำ  Miss Paweena Buakam  
76112415007  นางสาวรินรดา รินรส  Miss Rinrada Rinros  
86112415008  นางสาววัชราภา ขอบทอง  Miss Watcharapa Khobthong