มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและบริการ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112429002  นางสาวกิตติยา พรมโสภา  Miss Kittiya Promsopha  
26112429003  นางสาวชวมล เลิศรุจิกุล  Miss Chawamol Lertrujikul  
36112429004  นางสาวเกศินี ดีพินิจ  Miss Kesinee Deephinich  
46112429005  นางสาวเกษริน แสนคำ  Miss Ketsarin Saenkam  
56112429006  นางสาวเครือฟ้า กันยนต์  Miss Krueafa Ganyon  
66112429007  นางสาวจินตนา ตันเสน  Miss Jintana Tansen  
76112429009  นางสาวจิราพรรณ แย้มทุ่ง  Miss Jirapan Yamtung  
86112429010  นางสาวชนิดาภา กวางเดินดง  Miss Chanidapa Kwangdoendong  
96112429011  นางสาวฐิติกาญจน์ เหลืองวุฒิวงษ์  Miss Thitikarn Luangwutiwong  
106112429012  นางสาวทัศนีย์ สิงทองคำ  Miss Thatsanee Shingthongkum  
116112429013  นางสาวนารีรัตน์ ส่งศรี  Miss Nareerat Songsri  
126112429014  นางสาวนิตยา เที่ยงทุ่ง  Miss Nittaya Thiangthung  
136112429015  นางสาวปาจรีย์ จันทะคูณ  Miss Pajaree Chantakoon  
146112429016  นางสาวปิยธิดา กัดจิตร  Miss Piyatida Kadjit  
156112429017  นางสาวพัชรินทร์ธร เหมาเพชร์  Miss Patcharintorn Maophet  
166112429018  นางสาวพิจิตรา ไชยพิมพ์  Miss Phijittra Chaiyapim  
176112429019  นางสาวพิมพ์ชนก อิ่มหมี  Miss Phimchanok Aimmi  
186112429020  นางสาวระพีพรรณ คำแหงรส  Miss Raphiphan Khamhaengrot  
196112429021  นางสาวรัตนา คงมี  Miss Rattana Kongmee  
206112429022  นางสาวลักษมี เทียมเกิด  Miss Laksami Thiamkerd  
216112429023  นางสาววารุณี เอี่ยมยอด  Miss Warunee Aiamyot  
226112429024  นางสาวศาธิดา ผาสุข  Miss Sathida Pasuk  
236112429025  นางสาวสุนิตตา จันทร์คำ  Miss Sunitta Jankam  
246112429027  นางสาวสุภิดา นาเรียงรัตน์  Miss Supida Nareangrat  
256112429028  นางสาวสุวัลดี เถื่อนโยธา  Miss Suwandee Thueanyotha  
266112429029  นางสาวอุษา ดีจู  Miss Usa Deeju  
276112429030  นางสาวไอรินลดา พุทธา  Miss Airinlada Putta  
286112429031  นางสาวไอรินลดา สอนตน  Miss Airinlada Sonton  
296112429032  นายเกษม เสือสมิง  Mr. Kasem Suesaming  
306112429033  นายเกียรติศักดิ์ พุฒศรี  Mr. Kiattisak Putsri  
316112429034  นายจิรสิน มนตรี  Mr. Jirasin Montree  
326112429036  นายบัณฑูล สุวรรณพจน์  Mr. Bantool Suwannapot  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและบริการ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112429037  นายปิยะพงษ์ ใจสมัคร  Mr. Piyaphong Jaisamak  
346112429038  นายภมร ผะสม  Mr. Pamorn Pasom  
356112429039  นายภราดร ประยูร  Mr. Paradon Prayun  
366112429040  นายมงคล เบ็ญจวรรณ์  Mr. Mongkol Benjawan  
376112429041  นายวิรุต มีบุญ  Mr. Wirut Meeboon  
386112429043  นายสิรภพ พาปาน  Mr. Siraphob Phapan  
396112429044  นายอัษฎายุธ มากกุล  Mr. Autsadayut Makkul  
406112429045  นางสาวอาริยาพร หิรัญรัตน์  Miss Arriyaporn Hirunruat