มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112412001  นางสาวกันยกร จันทร์เจริญ  Miss Kanyakorn Janjaroen  
26112412002  นางสาวจันจิรา ปานเกิด  Miss Janjira Pankoed  
36112412003  นางสาวจุฑารัตน์ เรืองกาทิพย์  Miss Chutharat Rueangkathip  
46112412004  นางสาวฉัตรฤดี จาดศรี  Miss Chatruedi Chatsri  
56112412007  นางสาวฐิตญาภรณ์ จันสิงห์  Miss Thitayaphon Chansing  
66112412008  นางสาวฑิฆัมพร บานแย้ม  Miss Tikamporn Banyam  
76112412009  นางสาวณัฐวดี เขียวเครือ  Miss Nuttawadee Khieokhruea  
86112412011  นางสาวทิพภวัญร์ มะนาวหวาน  Miss Thippawan Manaohwan  
96112412013  นางสาวธัญลักษณ์ พุฒจร  Miss Tanyaluck Puttajorn  
106112412014  นางสาวนภาฝัน นาคำ  Miss Napafan Nakam  
116112412015  นางสาวนิลาวัล จันทร์เปีย  Miss Nilawan Chanpie  
126112412019  นางสาวเยาวรัตน์ ทวนธง  Miss Yaowarat Thuanthong  
136112412020  นางสาวรสริน จันทร์แก้ว  Miss Rodsarin Chankaew  
146112412021  นางสาววันวิสาข์ วรามิตร  Miss Wanwisa Waramit  
156112412022  นางสาววีรนุช จินโจ  Miss Veeranut Jinjo  
166112412024  นางสาวสิทธิรัตน์ เนตรสุวรรณ์  Miss Sittirat Natsuwan  
176112412025  นางสาวสิรินยา ทับทอง  Miss Sirinya Thabthong  
186112412026  นางสาวสุวลีรัตน์ นิลขาว  Miss Suvalirat Ninkhao  
196112412027  นางสาวอรวรรณ ยังเจริญ  Miss Oorawan Yangcharoen  
206112412031  นางสาวอิสริยา จันต๊ะยอด  Miss Issariya Chantayod  
216112412032  นายกิตติธัช เพชรอ่อน  Mr. Kittithat Pheton  
226112412033  นายเกริกเกียรติ แสงจันทร์ผ่อง  Mr. Kroekkriat Saengjanphong  
236112412037  นายพันธกร จันทร์เหมือน  Mr. Pantakorn Janmuean  
246112412041  นายศักดิ์สิทธิ์ คล้ายแก้ว  Mr. Saksit Khlaikaeo  
256112412042  นายศักย์ศรณ์ พิทาคำ  Mr. Saksorn Pitakham  
266112412043  นายสุรกิจ อยู่คำ  Mr. Surakit Yookham  
276112412045  นายอลงกรณ์ อ้นน้อย  Mr. Alongkon Onnoi