มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112412046  นางสาวชื่นกมล มีสา  Miss Caunkamol Meesa  
26112412048  นางสาวณัฐนรี กุลนานันท์  Miss Nutnaree Kunnanan  
36112412049  นางสาวณัฐมณ บุญรอด  Miss Natthamon Bunrot  
46112412050  นางสาวทูลฤทัย พงษ์วัฒนศิริ  Miss Thunruethai Pongwattanasiri  
56112412051  นางสาวธิดา คงรอด  Miss Thida Kongrod  
66112412054  นางสาวปวีณา ลดโต  Miss Pawina Lodto  
76112412055  นางสาวพชรพร บุญมี  Miss Pacharapron Boonmee  
86112412056  นางสาวพรทิพย์ เกลี้ยงมะ  Miss Pornthip Kliangma  
96112412057  นางสาวพรสุดา สงแจ้ง  Miss Pornsuda Songjaeng  
106112412061  นางสาวภาฝัน สมใจ  Miss Phafan Somchai  
116112412062  นางสาววันวิสา กันเหม็น  Miss Wanvisa Kanmen  
126112412063  นางสาววิภาวดี ภู่ดัด  Miss Wipawadee Phudad  
136112412064  นางสาววีรนุช คุ้ยต่วน  Miss Weeranut Khuituan  
146112412066  นางสาวศาลิศรา ศูนย์กลาง  Miss Sarisara Soonklang  
156112412069  นางสาวสุนันทา ลอยมณี  Miss Sunantha Loimani  
166112412070  นางสาวสุพัตรา คาดสนิท  Miss Supattra Kadsanith  
176112412072  นางสาวอารีรัตน์ แก่นจันทร์  Miss Areerat Kaenchan  
186112412074  นายเจษฎา สุขแจ้ง  Mr. Chasada Sukchang  
196112412077  นายปิยภพ กันทา  Mr. Piyapob Kuntar  
206112412080  นายวุฒิชัย ประสงค์สุข  Mr. Wutthichai Prasongsuk  
216112412081  นายศุภกฤต ฤทธิ์รอด  Mr. Suphakrit Ridrod  
226112412082  นายศุภวุฒิ คล้ายกัน  Mr. Supawut Klaykan  
236112412083  นายอนุพงษ์ น้อยเขียว  Mr. Anupong Noikaew