มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112411001  นางสาวกนกวรรณ แสงรูจี  Miss Kanokwan Saengrujee  
26112411002  นางสาวดวงพร เกตุทะจักร์  Miss Duangporn Gettajak  
36112411003  นางสาวปีย์วรา รักษาแสง  Miss Peewara Raksasaneg  
46112411004  นางสาวภัคจิรา ไสยา  Miss Pakjira Saiya  
56112411005  นางสาววรารัตน์ พรมมาอินทร์  Miss Wararat Phrommain  
66112411006  นางสาวชนาภา ลาสิงห์ทอง  Miss Chanapa Lasingthong  
76112411007  นายกิตติภัทร์ กฐินสมมิตร์  Mr. Kittiphat Kathinsommit  
86112411009  นายคีตวัฒน์ จักรทุม  Mr. Keetawat Jaktoom  
96112411010  นายจักรกฤษ ตั้งใจ  Mr. Jakkirt Tangjai  
106112411011  นายจิรายุ แจ่มผล  Mr. Jirayu Jampol  
116112411012  นายเจษฎา บามา  Mr. Jadsada Bama  
126112411013  นายญาณวัฒน์ บุปผาพ่วง  Mr. Yanawat Bupphaphuang  
136112411014  นายณัฐวุฒิ จุณณวัตต์  Mr. Natthawut Chanawat  
146112411016  นายทีปกร ชาญชวพันธ์  Mr. Teepakorn Chanchawaphun  
156112411018  นายธนวัฒน์ นรชาญ  Mr. Thanawat Norachan  
166112411019  นายธัญวรัตม์ วิริยะบัณฑิต  Mr. Tanwarat Viriyabandit  
176112411020  นายปรีชา วัชรเมฆขลา  Mr. Preecha Watcharamakala  
186112411022  นายพชร ฟักเจริญ  Mr. Pachara Fugchalern  
196112411023  นายยุทธนา ปลื้มบัว  Mr. Yuttana Pluembua  
206112411024  นายยุทธพิชัย ยิ้มแย้ม  Mr. Yuttapichai Yimyaem  
216112411025  นายรักษพล แก่นจันทร์  Mr. Rakspol Kanjun  
226112411026  นายวุฒิกร ศรีทอง  Mr. Wutthikorn Srithong  
236112411027  นายศุภกิจ พ้นภัย  Mr. Supakit Ponpai  
246112411028  นายศุภจักร ทิใจ  Mr. Supajak Thijai  
256112411029  นายสถาพร ยศปัญญา  Mr. Sataporn Yotpanya  
266112411030  นายสุขเกษม จันทร์คูณ  Mr. Sukasem Chankun  
276112411031  นายอดิเทพ อ่อนเมือง  Mr. Adithep Onmuang  
286112411032  นายอภินันท์ บุคำ  Mr. Apinan Bukm