มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112603001  นางสาวกัญญาพัชธ์ อินทะเขื่อน  Miss Kanyapat Intakhaun  
26112603002  นางสาวเกวลี อยู่เมฆ  Miss Kewalee Yumek  
36112603003  นางสาวขวัญพร ไชยนา  Miss Kwanporn Chiyana  
46112603004  นางสาวจารุวรรณ กงไกร  Miss Charuwan Kongkai  
56112603005  นางสาวชุติมา ธูปเหมือน  Miss Chutima Thupmuan  
66112603006  นางสาวฐิติกานต์ พิมสิน  Miss Thitikarn Pimsin  
76112603007  นางสาวณัฐชยา มาเกตุ  Miss Natchaya Maket  
86112603008  นางสาวณัฐรินีย์ คชสิทธิ์  Miss Natrini Kodchasit  
96112603009  นางสาวธิญาดา เมืองเกียง  Miss Thiyada Mueangkiang  
106112603010  นางสาวปรีณาพรรณ บรรเจิดศิลป์  Miss Preenapan Banjoedsin  
116112603011  นางสาวมุกตาญา ดอกนาค  Miss Mooktaya Doknak  
126112603012  นางสาวรัตนาภรณ์ เอี่ยมมาก  Miss Rattanaporn Aeammak  
136112603014  นางสาววันวิสาข์ เพ็ญนาคี  Miss Wanwisa Pennakee  
146112603015  นางสาวศศิกานต์ เกตุมี  Miss Sasikaan Ketme  
156112603017  นางสาวสุจิตรา พันรุณ  Miss Sujitra Punroon  
166112603018  นางสาวอัจฉรา สุขสบาย  Miss Oatchara Suksabay  
176112603019  นางสาวอาทิตยา ธนะศรีมา  Miss Atittaya Thanasrima  
186112603020  นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ  Miss Aisya Aiamkham  
196112603022  นายกฤตยชญ์ ยมจันทร์  Mr. Kidtayod Yomjun  
206112603023  นายกษิดิศ กลิ่นทุ่ง  Mr. Kasidit Klinthung  
216112603024  นายเกียรติภูมิ เพ็งศรี  Mr. Kiettipoom Pengsee  
226112603025  นายจารุกิตติ์ ฤทธิ์รอด  Mr. Jarukit Ritrod  
236112603026  นายชัยวัฒน์ แซ่หว้า  Mr. Chaiwat Saehwa  
246112603027  นายนพรัตน์ วิเชียร  Mr. Nopparat Wichian  
256112603028  นายนฤเทพ เอี่ยมสอาด  Mr. Naruethep Aiamsaart  
266112603029  นายนัทธพงศ์ สิงห์สง่า  Mr. Natthapong Singsanga  
276112603031  นายพิริยกร โพธิ์ขาว  Mr. Piriyakon Phokaow  
286112603032  นายพุทธชงค์ เอี่ยมทอง  Mr. Phutachong Aeamthong  
296112603033  นายภานุวิทย์ ผ่องคณะ  Mr. Phanuwit Phongknana  
306112603034  นายรัตนพล พรมจิ๋ว  Mr. Rattanaphon Promchio  
316112603036  นายวรวุฒิ นาโตนด  Mr. Worawut Natonod  
326112603038  นายวีรพล พลเหิม  Mr. Weerapon Ponherm  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112603039  นายศุภวัฒน์ ครุธจู  Mr. Supawat Krutju  
346112603040  นายอภิรัตน์ บุญเกิด  Mr. Apirat Booykerd  
356112603041  นางสาววิภาวี พุ่มสด  Miss Wiphawee Poomsod  
366112603042  นายปกรณ์ แก่นจันทร์  Mr. Pakron Kaenchan  
376112603043  นางสาวกัลย์สุดา คำมาวงค์  Miss Kansuda Khammawong  
386112603044  นางสาวพิมพ์ประภา วงศ์หล้า  Miss Phimpapha Wongla  
396112603045  นางสาวรัตนมน เนาขุนทด  Miss Rattanamon Naokuntod  
406112603046  นางสาวภัทราพร จุมศักดิ์  Miss Pattraporn Jumsak