มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112606001  นายกิตติพงษ์ จันทร์อินทร์  Mr. Kittipong Chanin  
26112606002  นายชิติพัทธ์ อ่อนเกตุ  Mr. Chitiphat Anket  
36112606003  นายฐิติพงษ์ ตันทา  Mr. Titipong Tanta  
46112606004  นายณัฐพรรธ มีไชยโย  Mr. Nattapat Meechaiyo  
56112606005  นายณัฐพล ม่วงโพธิ์หวั่น  Mr. Nathapol Mungphowan  
66112606006  นายธนวัฒน์ จูเผื่อน  Mr. Thanawat Chuphuean  
76112606007  นายธีระศักดิ์ เจริญพร  Mr. Teerasak Charoenporn  
86112606008  นายนนธวัช ทรัพย์กำเนิดมี  Mr. Nontawat Sapkumnerdmee  
96112606009  นายนพดล เจตบุตร  Mr. Noppadon Jettaboot  
106112606011  นายพันฤทธิ์ ดีคำ  Mr. Phanrit Dikham  
116112606012  นายพิทักษ์พงค์ ทองลา  Mr. Pitakpong Thongla  
126112606013  นายภาณุพงศ์ ทองเงา  Mr. Phanupong Thongngao  
136112606015  นายศิวพงศ์ บุญคง  Mr. Siwaphong Bunkhong  
146112606016  นายอนุวัฒน์ นรษี  Mr. Anuwat Norasee  
156112606017  นายอานนท์ จาดมี  Mr. Arnon Jadmee  
166112606018  นางสาวกนกกุล พิมพ์เสน  Miss Kanokkul Phimsen  
176112606019  นางสาวกาญจนา จารุเกษตรพร  Miss Kanjana Jarukasetporn  
186112606020  นางสาวกาญจนา วงศ์อุปี  Miss Kanjana Wongaupee  
196112606021  นางสาวจิรัชญา เอมใจ  Miss Jiratchaya Amjai  
206112606022  นางสาวจุฑามาศ คำยะอุ่น  Miss Chuthamat Khamyaaun  
216112606023  นางสาวณัฐชา แก้วสว่าง  Miss Nutcha Kaewsavang  
226112606024  นางสาวณัฐนันท์ ธงชัยรัฐ  Miss Nattanan Tongchairat  
236112606025  นางสาวนภัสสร จันทร์แจ่ม  Miss Napatsorn Junjam  
246112606026  นางสาวรัตติยา มงคลสุภา  Miss Rattiya Mongkhonsupha  
256112606027  นางสาวลลิดา ม้วนนอก  Miss Lalida Muannok  
266112606028  นางสาววราพร อ่อนบัว  Miss Waraporn Onbua  
276112606030  นางสาวศิริลักษณ์ อินทร์เอี่ยม  Miss Sirilak Ineiam  
286112606031  นางสาวสาริกา ทองเชื้อ  Miss Sarika Thongchuea  
296112606032  นางสาวสาวิตรี นารี  Miss Sawitree Naree  
306112606033  นางสาวสาวิตรี สายใจ  Miss Sawitree Saijai  
316112606034  นางสาวสิรินทรา จักษุ  Miss Sirintra Jaksu  
326112606035  นางสาวสุชาดา ลีอุต  Miss Suchada Leeaut  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112606037  นางสาวสุวิมล นนทมาตร  Miss Suvimol Nonthamat  
346112606038  นางสาวอินทิรา กันสุข  Miss Inthira Kansuk  
356112606074  นางสาวรัชนก น่วมนุ้ย  Miss Ratchanok Nuam-Nuy