มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112606040  นายเกียรติกุล ปันจิติ  Mr. Keattikun Panjiti  
26112606041  นายจิรพงศ์ วิไลรัตน์  Mr. Jirapong Wilairat  
36112606043  นายชัยณรงค์ สีทอง  Mr. Chainarong Seethong  
46112606045  นายธนากร ฟักเกตุ  Mr. Tanagorn Fakket  
56112606046  นายนิธิภัทร์ กองเพ็ง  Mr. Nithiphat Kongpheng  
66112606048  นายภูวดล สัมพันธ์แพร  Mr. Puwadhol Sampanpae  
76112606049  นายมานิต อยู่กรุง  Mr. Manit Oiukrung  
86112606050  นายสราวุธ อาทะ  Mr. Sarawut Arta  
96112606051  นายสวรรค์เทพ ลี้สกุล  Mr. Sawantap Leesakun  
106112606052  นายอธิวัฒน์ กงนรินทร์  Mr. Athiwat Kongnarin  
116112606053  นายอัษฎา จันทโชติ  Mr. Assada Jantachod  
126112606055  นางสาวกัสสรา จันทร์รอด  Miss Kasara Chanrod  
136112606056  นางสาวตติยา ร่วมทอง  Miss Tatiya Raumthong  
146112606057  นางสาวธัญลักษณ์ พุ่มใบศรี  Miss Tanyalack Pumbaisri  
156112606058  นางสาวนริศรา สงวนสิน  Miss Naritsara Sanguansin  
166112606059  นางสาวเบ็ญจวรรณ วงวิสาร  Miss Banjawan Wongwisan  
176112606061  นางสาวปิยะรัตน์ นุ้ยป้อม  Miss Piyarat Nuipom  
186112606062  นางสาวพนิดา ขันสีดา  Miss Panida Khanseeda  
196112606063  นางสาวภวิกา พุทธา  Miss Phawika Phuttha  
206112606065  นางสาวรักสิตา ทองแจ่ม  Miss Raksita Thongjaem  
216112606069  นางสาววาทินี สิงห์พราม  Miss Wathinee Singpram  
226112606070  นางสาวสุภาวิดา จันทะมา  Miss Supawida Jantama  
236112606071  นางสาวอภิญากาญจน์ ลี้สมบัติ  Miss Aphiyakan Leesombat