มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112602002  นางสาวกุลณัฐ แสงทอง  Miss Kunlanut Sangtong  
26112602003  นางสาวชนาภัทร กันจู  Miss Chanapat Kunju  
36112602004  นางสาวชนิตา ไชยยา  Miss Chanita Chaiya  
46112602005  นางสาวณัฐพร พรมแดง  Miss Natthaporn Promdaeng  
56112602006  นางสาวดารณี พรหมพินิจ  Miss Daranee Prompinij  
66112602007  นางสาวทิพย์เกษร โพธิ์ทอง  Miss Thipkeson Phothong  
76112602008  นางสาวนัตวรรณ ศรศิลป์  Miss Natawan Sornsin  
86112602009  นางสาวนันทิกานต์ สุมนนอก  Miss Nantikarn Sumonnork  
96112602010  นางสาวน้ำฝน แสงทอง  Miss Namfon Sangthong  
106112602012  นางสาวพิสมัย ดีแจ่ม  Miss Phisamai Deejam  
116112602014  นางสาวภัทรวดี ป้องท้าว  Miss Pattarawadee Pongtaw  
126112602015  นางสาวรัตนา เงาทอง  Miss Rattana Ngaothog  
136112602016  นางสาวลักษณา โพธิ์บัลลังก์  Miss Laksana Phobunlung  
146112602017  นางสาววราภรณ์ สิงขรณ์  Miss Waraporn Singkhorn  
156112602018  นางสาวศุภธิดา ชาบาง  Miss Supatida Chabang  
166112602019  นางสาวสุกานดา ม่วงเนียม  Miss Sukanda Muangniam  
176112602020  นางสาวสุธีมา พรมแดง  Miss Sutema Promdaeng  
186112602021  นางสาวสุพัตรา นุ่มตูม  Miss Supattra Numtoom  
196112602022  นางสาวสุภาวดีรัตน์ แพงย้อย  Miss Supawadeerat Paengyoi  
206112602023  นางสาวอนงค์นาถ บานเย็น  Miss Anongnat Banyen  
216112602024  นางสาวอรวรรณ สุทัศน์  Miss Orawan Suthat  
226112602025  นายจิระรินทร์ ปลอกทอง  Mr. Jirarin Ploktong  
236112602026  นายณัฐวุฒิ พุฒนาค  Mr. Nattawut Phutnak  
246112602027  นายนิลนาถ เกตุดี  Mr. Ninnard Kaiddee  
256112602028  นายพิชยพงษ์ จิตรดำรงศิลป์  Mr. Pichayapong Jitdomrongsin  
266112602030  นายภาณุวัฒน์ เสนาชัย  Mr. Phanuwat Senachai  
276112602031  นายรัชพล แสนวังธนโชค  Mr. Ratchaphol Saenwongtanachot  
286112602032  นายวรัชญ์ ทองสุข  Mr. Varat Thongsuk  
296112602033  นายวรินทร์ อยู่คำ  Mr. Warin Yookham  
306112602034  นายวัฒนพงศ์ นิลพันธ์  Mr. Wattanapong Nilphan  
316112602035  นายวุฒิชัย พุฒนาค  Mr. Wutticha Phutnak  
326112602036  นายศรราม ปิ่นประยูร  Mr. Sornram Pinprayoon  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112602037  นายศราวุธ ทองสุข  Mr. Sarawut Thongsuk  
346112602038  นายเศรษฐวุฒิ แสงปาน  Mr. Setthawut Seangpan  
356112602039  นายสุธีรศักดิ์ อ่อนเเก้ว  Mr. Suteerasak Aonkaew  
366112602118  นางสาวณัฏฐณิชา ลาพึง  Miss Natthanicha Laphueng  
376112602119  นางสาวรติญา ยุดรัมย์  Miss Ratiya Yutram