มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112602040  นางสาวกัญญพัชร กาทอง  Miss Kanyapat Kathong  
26112602041  นางสาวเกษมณี ทาสะโก  Miss Katmanee Tasako  
36112602042  นางสาวจินตนา แจ่มจันทร์  Miss Jintana Jaemjan  
46112602043  นางสาวจีรพรรณ สัมฤทธิ์  Miss Jeerapan Samrit  
56112602044  นางสาวชุติมา คำเวิน  Miss Chutima Kumwern  
66112602045  นางสาวฐิติพร รูปสม  Miss Thitiporn Roopsom  
76112602046  นางสาวณัฐธิดา คำอุ่น  Miss Nattida Kumoun  
86112602047  นางสาวณัฐริกา จันทร์เจริญ  Miss Nattharika Chancharoen  
96112602048  นางสาวณัฐริการ์ จันทร์เตื่อย  Miss Nuttarika Juntuaiy  
106112602049  นางสาวทิฆัมภรณ์ ไชยสมทิพย์  Miss Thikhamphon Chaisomthip  
116112602050  นางสาวธิติสุดา ธาตุแก้ว  Miss Thitisuda Thatkaew  
126112602052  นางสาวเบญจพร นิลเนาวรัตน์โชติ  Miss Benjaporn Ninaowaratchot  
136112602053  นางสาวมณฑาทิพย์ ก๊กมาศ  Miss Montatip Kokmas  
146112602054  นางสาวกาญจนาภา ทองปั้น  Miss Kanchanapha Thongpan  
156112602055  นางสาวรินลนี มุกดาสกุล  Miss Rinlanee Mukdasakul  
166112602056  นางสาววรรณษา นุพิศรี  Miss Wannasa Nupisri  
176112602057  นางสาววิภาดา คำอิ่ม  Miss Wipada Come-im  
186112602058  นางสาวศิริลักษณ์ เขียวเพียร  Miss Sirilak Kheawpean  
196112602059  นางสาวศุภรัตน์ มูลเมือง  Miss Suparat Moolmaung  
206112602060  นางสาวสรวงภัทร ฤทธิ์รักษา  Miss Suangpat Ritrugsa  
216112602061  นางสาวสุธาทิพย์ รอดสกุล  Miss Suthathip Rodsakul  
226112602062  นางสาวสุภัทรา มัชฌิมา  Miss Supattra Matchima  
236112602063  นางสาวอลิสา คงปันนา  Miss Alisa Kongpanna  
246112602065  นายคณาธิป นวลจำปา  Mr. Khanathip Nualchampa  
256112602066  นายจิรายุส จันทนาประเสริฐ  Mr. Jirayut Janthanaprasert  
266112602067  นายเจษฎากร แหวนเงิน  Mr. Jadsadakon Haenngaen  
276112602068  นายนัทพงศ์ ฟ้าคะนอง  Mr. Natthaphong Fakanong  
286112602069  นายปรวัตน์ ดวงชุมภู  Mr. Porawat Duangchumphu  
296112602071  นายมณฑล เขียวสอาด  Mr. Monthon Kheawsaard  
306112602072  นายวิทวัส ธรรมโชติ  Mr. Wittawas Tommachot  
316112602073  นายชนกันต์ บัวเขียว  Mr. Chanagun Buakhioa  
326112602075  นายอนาวิน เกษทอง  Mr. Anawin Ketthong  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112602076  นายอภิชัย เสนานุช  Mr. Ahichai Sananuch  
346112602077  นายอภิสิทธิ์ ขันแก้ว  Mr. Apisit Khankaew  
356112602116  นายจตุรงค์ เงินคำ  Mr. Jaturong Ngoenkam