มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112602079  นางสาวกรกฏ นาคไร่ขิง  Miss Korakod Nakrikhing  
26112602080  นางสาวเกวลิน พันมาก  Miss Kewarin Punmak  
36112602081  นางสาวชนม์นิภา เชื้อดี  Miss Chonnipa Chuedee  
46112602082  นางสาวชลธิชา นาคเจือทอง  Miss Chonticha Nakjuethong  
56112602083  นางสาวชลธิชา อ่ำสำโรง  Miss Chonticha Amsamrong  
66112602084  นางสาวชลพินท์ ป้อมสุวรรณ์  Miss Chonlaphin Pomsuwan  
76112602085  นางสาวณัฐวดี สุขเกษม  Miss Nutthawadee Sukkasem  
86112602086  นางสาวนฤมล คนคล่อง  Miss Narumol Khonklong  
96112602087  นางสาวน้ำทิพย์ มีสุข  Miss Namtip Meesuk  
106112602088  นางสาวปณิตา บุญประคอง  Miss Panita Boonprakong  
116112602089  นางสาวภีรดา แสนแก้ว  Miss Peerada Saenkaew  
126112602090  นางสาวมาริสา โพธิ์อยู่  Miss Marisa Phoyu  
136112602091  นางสาวฤทัยรัตน์ ขาต่าย  Miss Ruethairat Katay  
146112602092  นางสาววิมลวรรณ มีกลิ่น  Miss Wimonwan Meeklin  
156112602093  นางสาวศิโรรัตน์ ไพรสิงห์  Miss Sirorat Paising  
166112602094  นางสาวสิริรัตน์ สอนเสนา  Miss Sirirat Sornsaena  
176112602096  นางสาวสุภัสสรา วันทอง  Miss Suphasra Wanthong  
186112602097  นางสาวอรจิรา นาซีก  Miss Onjira Naseek  
196112602098  นางสาวอรทัย จันทร์ประเสริฐ  Miss Orathai Junprasert  
206112602099  นางสาวอาฐิติยา แพงน้อย  Miss Arthitiya Phangnoy  
216112602101  นายฐิติกร พุ่มไม้  Mr. Thitikon Phummai  
226112602102  นายณัฐกานต์ นิ่มนวล  Mr. Nattakarn Nimnun  
236112602104  นายทศวรรณ บุญอ้น  Mr. Todsawan Boonoan  
246112602105  นายธีรภัทร เลิศไกร  Mr. Teerapat Lerdkri  
256112602106  นายประสิทธิชัย น้ำนุช  Mr. Prasitdthichai Namnooch  
266112602107  นายภานุวัฒน์ นวลเกตุ  Mr. Phanuwat Nuanket  
276112602109  นายสุรชาติ เดโชเม้ง  Mr. Surachat Dachomeng  
286112602111  นายอนุภัทร บัวทองศรี  Mr. Anuphat Boutongsri  
296112602113  นายอานนท์ เซิบกลาง  Mr. Anon Serbglang  
306112602114  นายธวัชชัย อินทร์คำ  Mr. Tawatchai Inkham  
316112602115  นายจิรายุส พูลทรัพย์  Mr. Jirayus Poolsup