มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112620001  นางสาวกาญจนา อ้นพา  Miss Kanjana Onpha  
26112620002  นางสาวเกวลี ภูมิชาติ  Miss Kaewalee Poomchat  
36112620003  นางสาวจิณญามณฑ์ บุญเสือธนานันท์  Miss Jinyanom Bunsuathananan  
46112620004  นางสาวดาราวลี พุ่มฝาง  Miss Darawalee Phumfang  
56112620005  นางสาวธนธรณ์ มีคำ  Miss Thanatorn Meekam  
66112620006  นางสาวธันยาภรณ์ อุทร  Miss Thanyapron Outon  
76112620008  นางสาวปริศรา ลีมี  Miss Parisara Leemee  
86112620009  นางสาวปิ่นมณี พูลล้น  Miss Pinmanee Poonlon  
96112620010  นางสาวพัทราภา สามารถ  Miss Pattarapha Samat  
106112620012  นางสาวภูษิตา กิจคะวงศ  Miss Phusita Kitkhawong  
116112620013  นางสาวรัตนาภรณ์ วัฒนศรีรังกุล  Miss Rattanaporn Watthanasrirangkun  
126112620016  นางสาวศศิประภา จันทร์ผล  Miss Sasiprapa Janpol  
136112620017  นางสาวสุนันทิณี พุทธนาค  Miss Sunanthinee Phutnak  
146112620018  นางสาวสุภาภรณ์ ธัญญเจริญ  Miss Suphapornu Tanyacharoen  
156112620019  นายกฤตภาส อินนารี  Mr. Kittapas Innaree  
166112620022  นายจิรายุ คำดี  Mr. Jirayu Khumdee  
176112620023  นายชนะดล แอรอง  Mr. Chanadon Aerrong  
186112620024  นายธีรนัย พบประสาท  Mr. Thiranai Phobprasat  
196112620025  นายธีรภัทร์ อินปาน  Mr. Thirapat Inpan  
206112620026  นายนัฐธีร์ กันเพ็ง  Mr. Natnathi Kanpheng  
216112620027  นายภานุพงษ์ อ่ำพรม  Mr. Panupong Amprom  
226112620028  นายมงคลรัตน์ สุขชื่น  Mr. Mongkolrat Sukchuen  
236112620029  นายวุฒินันท์ สิงห์จันทร์  Mr. Wuttinan Singjan