มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112622001  นางสาวเกล้าลฎา เจริญเมธากูล  Miss Klaolada Jarernmethakun  
26112622002  นางสาวชุติมา มาแป้น  Miss Chutima Mapaen  
36112622003  นางสาวญาดา พุ่มประเสริฐ  Miss Yada Phoomprasert  
46112622004  นางสาวดวงวิภา วันกลม  Miss Duangwipa Wanklom  
56112622005  นางสาวนภัสสร เขียวดอกน้อย  Miss Napatsorn Kewdoknoi  
66112622006  นางสาวพรสวรรค์ ฤาษี  Miss Pornsawan Lusee  
76112622007  นางสาวพัชราพร จันทะคุณ  Miss Phatchalaphon Jantakun  
86112622008  นางสาวพัชราภา อยู่คอน  Miss Patcharapa Yookorn  
96112622010  นางสาวภัทรวดี ศรีคำ  Miss Pattarawadee Srikum  
106112622012  นางสาวเมสินี เสมาคง  Miss Maysinee Semakhong  
116112622013  นางสาวยุภารัตน์ เพ็ชรดี  Miss Yupharat Phetdee  
126112622014  นางสาวลักษิกา อยู่สบาย  Miss Laksika Yoosabai  
136112622015  นางสาววิภารัตน์ บุญคุ้ม  Miss Wipharat Boonkum  
146112622016  นางสาวสุวรรณา เพ็งคง  Miss Suwanna Pangkong  
156112622017  นางสาวอนันตญา มณทาทอง  Miss Ananthya Monthathong  
166112622018  นายกิตตินันท์ นารถบุญ  Mr. Kittinan Nartbun  
176112622019  นายณัชนันท์ สังขนันท์  Mr. Natchanan Sangkhanan  
186112622020  นายณัฐพงศ์ อินทฤทธิ์  Mr. Natthaphong Aintarit  
196112622021  นายดรัณภพ คำแผน  Mr. Darranphob Khamphaen  
206112622022  นายทิวากร ศรีสุข  Mr. Thiwakon Sisuk  
216112622023  นายธนกร จะบัง  Mr. Tanagorn Jabung  
226112622024  นายธนกร เจือจาน  Mr. Thanakorn Jerjan  
236112622025  นายธนพล ท้วมเรือง  Mr. Thanapon Tuamruang  
246112622026  นายธนาธิป พิกุลเงิน  Mr. Thanathip Phikulngoen  
256112622028  นายธันวา ศรีอ่อน  Mr. Thunwa Sri-On  
266112622029  นายธีรภัทร น้อยจันทร์  Mr. Teeraphat Noijan  
276112622030  นายธีรวัฒน์ ศรีดี  Mr. Teerawat Sridee  
286112622031  นายศิริศักดิ์ น้อยกรัด  Mr. Sirisak Noikrat  
296112622032  นายสหัสวรรษ กลิ่นสุคนธ์  Mr. Sahasawat Klinsukon  
306112622033  นายสุรเชษฐ์ หลวงวงค์  Mr. Surachate Luangwong  
316112622034  นายอลงกรณ์ ชาคิม  Mr. Alongkorn Chakim  
326112622035  นายอัคคเดช ทิมทอง  Mr. Akadet Timthong  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112622036  นายอาทิกร อัมพวัน  Mr. Arthikon Oamphawan  
346112622069  นายชนายุส ละอองนวล  Mr. Chnayut La-Ongnuan