มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112622037  นางสาวกุลณัฐ บุญเหม  Miss Kunlanat Boonhem  
26112622038  นางสาวเกตุวดี คมขำ  Miss Ketwadee Khomkham  
36112622039  นางสาวชนัชพร ใบชา  Miss Chanatporn Baicha  
46112622040  นางสาวณรานุช บุราณ  Miss Naranuch Buran  
56112622041  นางสาวณัฐกานต์ มั่นคง  Miss Nattakan Mankong  
66112622042  นางสาวปุณยวีร์ ศรีสมุทรนาค  Miss Punyawee Srisamutnak  
76112622043  นางสาวมนทกานต์ ชูรักษา  Miss Monthakarn Churaksa  
86112622044  นางสาวศศิกานต์ ศรีสุริยวงศ์  Miss Sasikan Srisuriyawong  
96112622045  นางสาวสุกานดา สีลา  Miss Sukanda Seela  
106112622046  นางสาวสุจิตรา บุญจันทร์  Miss Sujitra Bunjan  
116112622047  นางสาวสุพิชญา ไชยปัน  Miss Supitchaya Chaiyapan  
126112622048  นางสาวอังคณา วิชัยผิน  Miss Oangkhana Wichaiphin  
136112622049  นางสาวอาภัสรา ไรยวงษ์  Miss Apassara Raiwong  
146112622050  นายกิตติศักดิ์ ดอนพรม  Mr. Kittisak Donphrom  
156112622051  นายจรรยวรรธ สินทรัพย์  Mr. Junyawat Sinsap  
166112622053  นายชัยวิวัฒน์ ขันตีมิตร  Mr. Chaiwiwat Khantimit  
176112622054  นายณัชพล สิรินันทเกตุ  Mr. Natchaphon Sirinanthaket  
186112622055  นายณัฏฐ์ ตั้งแต่ง  Mr. Nut Tangtung  
196112622056  นายณัฐดนัย พงษา  Mr. Natdanai Pongsa  
206112622057  นายณัฐพล ยิ่งนอก  Mr. Natthaphon Yingnok  
216112622060  นายธนัญชัย สวัสดี  Mr. Tananchai Sawasdee  
226112622061  นายธีรภัทร์ มหะพรหม  Mr. Teerapat Mahaprom  
236112622062  นายพีรพัฒน์ กล่ำคำ  Mr. Phiraphat Klamkham  
246112622064  นายวีรวัฒน์ เต็งสุวรรณ  Mr. Weerawat Tengsuwan  
256112622065  นายศุภกิจ ช้างพินิจ  Mr. Supakit Changpinit  
266112622066  นายสถาพร ทองมา  Mr. Sathaphon Thongma  
276112622067  นายสุรศักดิ์ ใจโปทา  Mr. Surasak Jaipota  
286112622068  นายอภิวิชญ์ เฮงเจริญ  Mr. Apiwit Hengjaroen  
296112622070  นายรณกฤต ทั่งทองธีรโชติ  Mr. Ronnakit Thangthongteerachod