มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112615001  นางสาวกมลวรรณ เพชรนิล  Miss Kamonwan Phetnin  
26112615002  นางสาวกมลวรรณ มีบุตร  Miss Kamonwan Meebud  
36112615003  นางสาวกรรณิกา อุทัยแสน  Miss Ganniga Outhaisaen  
46112615004  นางสาวกัญญารัตน์ โปร่งโสภา  Miss Kanyarat Prongsopa  
56112615005  นางสาวกันยารัตน์ สระทองเทียน  Miss Kanyarat Sathongthien  
66112615006  นางสาวกัลยรัตน์ ปานดวง  Miss Kanyarat Panduang  
76112615007  นางสาวกัลยา ขันตีทัน  Miss Kanlaya Khanteetan  
86112615008  นางสาวกัลยาณี บุญรักษา  Miss Kanlayanee Bunraksa  
96112615010  นางสาวกาญจนา นิลสนิท  Miss Kanchana Ninsanit  
106112615011  นางสาวกานดา จันทะราช  Miss Kanda Jantarach  
116112615012  นางสาวกุลธิดา พาคำ  Miss Kuntida Phakham  
126112615013  นางสาวขวัญจิรา เหมือนกลาง  Miss Khuanjira Meunklang  
136112615014  นางสาวขวัญฤทัย ชาวนา  Miss Kuanruthai Chaona  
146112615015  นางสาวจันทิมา จันทะคุ่ย  Miss Jantima Jantakui  
156112615016  นางสาวจิราพร โทจำปา  Miss Jiraporn Tojumpa  
166112615017  นางสาวชลดา แก่นทอง  Miss Chonlada Kanthong  
176112615018  นางสาวชลิดา ศรีสุข  Miss Charida Srisuk  
186112615019  นางสาวณิชกานต์ ชุ่มชื่น  Miss Nichakan Chumchuen  
196112615020  นางสาวดวงรัตน์ ผุยรอด  Miss Duangrut Phuirod  
206112615021  นางสาวทักษพร วังศรี  Miss Taksporn Wangsri  
216112615022  นางสาวธนพร สุขวัฒน์  Miss Thanaphon Sukkhawat  
226112615023  นางสาวธัญจิรา ชูเนตร  Miss Tanjira Chunet  
236112615024  นางสาวธัญญารัตน์ คำโคตรสุน  Miss Thanyarat Kamkotsoon  
246112615025  นางสาวธัญญารัตน์ นกเด่น  Miss Tanyarat Nokden  
256112615026  นางสาวธิดาพร เอี่ยมพร  Miss Thidaporn Aeimporn  
266112615027  นางสาวธิมนรัตน์ ธรรมกุ  Miss Thimonlat Thammaku  
276112615028  นางสาวนพรัตน์ คำพาพันธุ์  Miss Noppharat Khamphaphan  
286112615029  นางสาวนันทพร มั่งมี  Miss Nanthaphon Mangmee  
296112615030  นางสาวเบญจวรรณ ผิลา  Miss Benchawan Phila  
306112615031  นางสาวปวีณา พรมมินทร์  Miss Paweena Phrommin  
316112615032  นางสาวผกาวดี จันดาหาร  Miss Phakawadee Jandahan  
326112615033  นางสาวพรชิตา มั่นอีนัง  Miss Pornchita Munenung  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112615034  นางสาวพรพนา ออมสิน  Miss Pornpana Aomsin  
346112615035  นางสาวภิลดา เอี่ยมยอด  Miss Philada Aiamyot  
356112615036  นางสาวภูมิตา ไทยสันทัด  Miss Phumita Thaisanthat  
366112615037  นางสาวมุธิตา บรรดากาล  Miss Muthita Bandakan  
376112615038  นางสาวรุจิรา แก้วคง  Miss Rujira Kaewkong  
386112615039  นางสาวลลิตา กำมาทอง  Miss Lalita Gummatong  
396112615040  นางสาววัชรี เวฬุมาส  Miss Watcharee Werumas  
406112615041  นางสาวศศิธร ปันนำ  Miss Sasiton Pannam  
416112615042  นางสาวศศินิภา แจ้งจันทร์  Miss Sasinipa Jangjan  
426112615043  นางสาวศุภาพิชญ์ ใจบาน  Miss Suphaphit Jaiban  
436112615044  นางสาวสิรีธร สมบูรณ์  Miss Sireethorn Somboon  
446112615045  นางสาวสุคณธ์ธาร บุญโชติ  Miss Sukhontarn Boonchod  
456112615046  นางสาวสุดารัตน์ ฤกษนันทน์  Miss Sudarat Loeksanan  
466112615047  นางสาวสุนันทา วงศ์ษา  Miss Sunantha Wongsa  
476112615048  นางสาวสุปราณี เรือนอินทร์  Miss Supranee Rueanin  
486112615049  นางสาวสุพรรษา เพ็ชร์บุรี  Miss Suphansa Phetburi  
496112615051  นางสาวสุวิมล เทพวรรณ์  Miss Suwimon Thepphawan  
506112615052  นางสาวอธิตยา ผาคำ  Miss Athitaya Phakham  
516112615053  นางสาวอาทิตยา ทองโกมุท  Miss Atitaya Thongkomut  
526112615054  นางสาวอุษา ดิษพงษา  Miss Ausa Ditphongsa  
536112615055  นายธีรนัย คำเมือง  Mr. Thiranai Khammuang  
546112615057  นายพิชยุตม์ ดาสินธ์  Mr. Pichayut Dasin