มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112404001  นางสาวกรรณิการ์ หมอนจันทร์  Miss Kannika Monjan  
26112404002  นางสาวจันทร์จิรา เกตุพุฒ  Miss Chanjira Ketput  
36112404003  นางสาวจันทร์ดาพัฒน์ มีบัวทอง  Miss Chandaphat Mibuathong  
46112404004  นางสาวจิรนันท์ ศรีสุข  Miss Jiranan Srisuk  
56112404007  นางสาวชนัฎดา บุญชู  Miss Chanatda Bunchu  
66112404009  นางสาวณัฐกานต์ เลิศวิมลรัตน์  Miss Nattakan Leatwimonran  
76112404010  นางสาวณัฐณิชา จันทร์เยี่ยม  Miss Natnicha Janyiam  
86112404011  นางสาวธัญสุดา โพธิ์คา  Miss Thansuda Phoka  
96112404012  นางสาวธิดารัตน์ นุชสิน  Miss Thidarat Nutsin  
106112404013  นางสาวธีราพร เกิดโท้  Miss Theeraphorn Kerdtoe  
116112404014  นางสาวนภสร สท้านสุข  Miss Naphasorn Sathansuk  
126112404015  นางสาวนริศรา ปัตสุวรรณ  Miss Narisara Patsuwun  
136112404016  นางสาวปริชาต ดาวนุไร  Miss Parichat Daonurai  
146112404017  นางสาวปาจรีย์ มาใบ  Miss Pajaree Mabai  
156112404018  นางสาวปิยมาศ ธรรมโชติ  Miss Piyamas Tammachot  
166112404019  นางสาวพรศิริ คำสุกดี  Miss Phornsiri Khamsookdee  
176112404021  นางสาวเพ็ญยุพา อัศวภูมิ  Miss Phenyupa Assawapum  
186112404022  นางสาวภัทราวดี พูลประเสริฐ  Miss Pattarawadee Phunprasroed  
196112404023  นางสาวภาวิณี ทองขัน  Miss Pawinee Thongkan  
206112404024  นางสาวรุจิรา คงเกิด  Miss Rujira Khongkoed  
216112404025  นางสาวลฎาภา เมฆเขียว  Miss Ladapa Meakkheaw  
226112404026  นางสาววรกานต์ เทพนอก  Miss Worakan Thepnok  
236112404027  นางสาววัชโรทัย โกฉิม  Miss Watcharothai Gochim  
246112404028  นางสาววันวิสา ทีน้ำคำ  Miss Wanwisa Thinamkham  
256112404029  นางสาววิภาดา เทพมาศ  Miss Wipada Thappamart  
266112404030  นางสาวศิริลักษณ์ ขวัญมนต์  Miss Sirilak Kwanmon  
276112404031  นางสาวอารีรัตน์ มั่นอินทร์  Miss Areerat Man-In  
286112404032  นายณัฐพงษ์ จันทร์งาม  Mr. Nattaphong Channgam  
296112404033  นายธนาธิป พิมโพธิ์  Mr. Thanathip Pimpo  
306112404034  นายปรเมศวร์ ยศปัญญา  Mr. Poramet Yospanya  
316112404035  นายปิยะกุล จันทะคุณ  Mr. Piyakun Jantakun  
326112404036  นายพัฒน์พงษ์ บ่องเขาย้อย  Mr. Phatphong Bongkhaoyoi  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112404037  นายภควัฒน์ โคตรน้อย  Mr. Phakawat Khotnoi  
346112404038  นายภานุพงษ์ ชมบุญ  Mr. Phanuphong Chombun  
356112404039  นายมานพ ณัฐาศิริพร  Mr. Manop Nathasiriporn  
366112404040  นายเมทนี มธุพจน์  Mr. Methani Mathupot  
376112404041  นายรุ่งนิรัญ กระฉ่อน  Mr. Rungniran Krachon  
386112404042  นายวรปรัชญ์ ภูมิประเสริฐโชค  Mr. Woraprat Poommiparsertchok  
396112404043  นายสรัช สัณฑกุล  Mr. Sarut Sundhagul  
406112404044  นายสิทธิพล พยัคฆ์  Mr. Sitthiphol Phayak  
416112404045  นายเอื้ออังกูร อรรถาผล  Mr. Aueaunkul Adtaphon