มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112405001  นางสาวจรรยาพร พึ่งเพ็ง  Miss Janyaporn Puengpeng  
26112405002  นางสาวจิราภา ใจผ่อง  Miss Jirapa Jaipong  
36112405003  นางสาวชนาภา เภารอด  Miss Chanapa Paorod  
46112405004  นางสาวชโรชัย ชัยวิลาศ  Miss Charochai Chaiwilat  
56112405005  นางสาวณัฐฐาพร สุขแย้ม  Miss Nutthaporn Sukyam  
66112405006  นางสาวนฤพร ขำทุ่ง  Miss Naruephon Khamtung  
76112405007  นางสาวนันทพร ปิ่นดวง  Miss Nuntaporn Pinduang  
86112405008  นางสาวนิพาดา กันมาลัย  Miss Nipada Ganmalai  
96112405009  นางสาวนิรภัย ทรงวุฒิ  Miss Niraphai Songwut  
106112405011  นางสาวพรรณรจน์ แก้ววิเศษ  Miss Phannarod Kaewwiset  
116112405012  นางสาวพัทธ์ธีรา ด่านประเสริฐชัย  Miss Patteera Danprasertchai  
126112405013  นางสาวมณัชชา สวัสดิ์วงศ์  Miss Manatcha Sawatwong  
136112405014  นางสาวมณีรัตน์ คำอินทา  Miss Manirat Khamaintha  
146112405015  นางสาวรัชนีกร กลัดแก้ว  Miss Ratchaneekon Kladkaew  
156112405016  นางสาววดีรัตนา จันทร์ประสิทธิ์  Miss Wadeerattana Chanprasit  
166112405017  นางสาวศศิธร ภูหมื่น  Miss Sasithon Phumuen  
176112405020  นางสาวอรรัมภา บัวบุญ  Miss Onrampa Buaboon  
186112405021  นางสาวอัมพวรรณ นาซีก  Miss Aumpawan Naseek  
196112405022  นางสาวอัยญาดา แก้วกำแพง  Miss Alyada Kaeokarnpaeng  
206112405023  นางสาวอาริสา ศิริพันธ์  Miss Arrisa Siriphan  
216112405026  นายทรงสิทธิ์ สายสินธุ์  Mr. Songsit Saisin  
226112405027  นายเทพพิทักษ์ ทองเจริญ  Mr. Tappitak Thongjaroen  
236112405028  นายธนภัทร จันทร์ผ่อง  Mr. Thanaphat Chanphong  
246112405029  นายธีรภัทร์ พรายพร  Mr. Thiraphat Phraiphon  
256112405030  นายนนทภูมิ มะโนนึก  Mr. Nontaphum Manonuek  
266112405031  นายนรากรณ์ ค่ำสว่าง  Mr. Narakon Khamsawang  
276112405032  นายนันทพงค์ แดนสิงห์  Mr. Nanthaphong Daengsing  
286112405034  นายปัญญาวัต แย้มศิริ  Mr. Panyawat Yamsiri  
296112405035  นายพงษกร พลสอน  Mr. Pongsakorn Pholson  
306112405036  นายพลกฤษณ์ ภักดี  Mr. Phonlakit Phakdee  
316112405037  นายพิษณุ กมลเสถียร  Mr. Mr.Phitsanu Kamonsathian  
326112405038  นายพีรพล อนุวัตินาวี  Mr. Peerapol Anuwatnawee  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112405039  นายภุมรินทร์ ด้วงมา  Mr. Phummarln Duangma  
346112405041  นายวงศธร จริยา  Mr. Wongsathon Jariya  
356112405042  นายวีระพล มั่นประสงค์  Mr. Wiraphon Manprasongk  
366112405043  นายศราวุฒิ คุ่ยเฉี๊ยะ  Mr. Sarawut Kuichea  
376112405044  นายศุภณัฐ รุ่งอินทร์  Mr. Suppanat Rungin  
386112405045  นายอนุรัตน์ จั่นผ่อง  Mr. Anurat Junphong  
396112405086  นายณัฐดนัย นาคชัยวัฒนา  Mr. Natdanai Nakchaiwatthana  
406112405087  นางสาวจินตนา เหลืองหิรัญ  Miss Jintana Lueanghiran  
416112405088  นางสาวนริศรา วงค์สวัสดิ์  Miss Narissara Wongsawad