มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเกษตรและอาหาร กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112238001  นางสาวปณิตา จันทะวงศ์  Miss Panita Chantawong  
26112238002  นางสาวพจนีย์ ฟองหล่ำ  Miss Photchanee Fonglam  
36112238003  นางสาวพรรณปพร ยิ้มสาระ  Miss Phanpaphon Yimsara  
46112238004  นางสาวรสสุคนธ์ บัวประทุม  Miss Rossukon Baoprathum  
56112238005  นางสาววิลาสินี คล้ายรุ่งเรือง  Miss Wilasinee Khlairungrueang  
66112238006  นางสาวศรัญญา พัดลม  Miss Sarunya Phatlom  
76112238007  นางสาวศิวรัตน์ชภา มวลศรี  Miss Siwaratchapa Muansri  
86112238008  นางสาวอัฉรา สุทธิประภา  Miss Audchara Sutthiprapa  
96112238009  นายณัฐชนน เพ็งนิ่ม  Mr. Natchanon Pengnim  
106112238010  นายทักษิณ อินทร์แผลง  Mr. Taksin Inphlaeng  
116112238011  นายพีรพัฒน์ เครืออยู่  Mr. Phiraphat Khrueayu