มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112239038  นางสาวกนกวรรรณ อินตะมะ  Miss Kanokwan Intama  
26112239039  นางสาวกัญญาพัชร โตเจริญ  Miss Kanyaphat Tocharoen  
36112239040  นางสาวจีรภัทร์ หุ่นอินทร์  Miss Jirapat Hun-In  
46112239041  นางสาวชลลดา นุ่มพรม  Miss Chonlada Noomprom  
56112239042  นางสาวชุติภา ศรีเรือง  Miss Chutipa Sriruang  
66112239043  นางสาวธัญญาวดี ทองดี  Miss Thanyawadee Thongdee  
76112239045  นางสาวนันทิดา ทับวัฒน์  Miss Nunthida Tubwat  
86112239046  นางสาวนารีรัตน์ สว่างภพ  Miss Nareerath Sawangphop  
96112239047  นางสาวนิศารัตน์ คำเสน  Miss Nisarat Kumsen  
106112239048  นางสาวนุชชิตา ขุนด่าน  Miss Nutchita Khundan  
116112239049  นางสาวเบญญทิพย์ โพธิ์พรม  Miss Benyathip Phophrom  
126112239050  นางสาวเปรมฤดี จันทา  Miss Premrudee Jantha  
136112239051  นางสาวมณนภา วิเศษชาติ  Miss Monnapha Wisetchat  
146112239052  นางสาววิภาวรรณ มั่นทอง  Miss Wipawan Mantong  
156112239053  นางสาวศิรินันท์ ระโส  Miss Sirinan Raso  
166112239054  นางสาวศุภรักษ์ บุญรักษ์  Miss Supharak Bunrak  
176112239055  นางสาวสมิตานัน บุญร่วม  Miss Samitanan Boonruam  
186112239056  นางสาวสุกัญญา พรมเอ๋ย  Miss Sukanya Phromaoey  
196112239057  นางสาวหฤทัย พานเงิน  Miss Haruethai Phanngoen  
206112239058  นางสาวอรวรรณยา บรรดาศักดิ์  Miss Arawanya Bundasak  
216112239059  นางสาวอัปสรร์ แซ่เฮอ  Miss Uapsorn Saeher  
226112239061  นายชวัลวิทย์ ศรีพินิจตระกูล  Mr. Chawanwit Sripinijtrakoon  
236112239062  นายต้น พลบำรุง  Mr. Ton Phonbamrung  
246112239063  นายทินกฤตพงศ์ คงเนตร  Mr. Thinakhitaphong Khongnets  
256112239064  นายธนกฤต ยิ้มใย  Mr. Thanakrit Yimyai  
266112239065  นายธนชิต เนตรแสงศรี  Mr. Tanachit Nadsaengess  
276112239066  นายธนวัฒน์ เกตุจีน  Mr. Thanawat Ketjeen  
286112239067  นายนครินทร์ ทับทิม  Mr. Nakarin Tubtim  
296112239068  นายเบญจรงค์ บาระเมศ  Mr. Benjarong Baramas  
306112239069  นายยศวริศ เงาฉาย  Mr. Yotwarit Ngaochai  
316112239071  นายศุภโชค คดีเวียง  Mr. Supachok Kadeevieng  
326112239072  นายศุภรัตน์ เงินแจ้ง  Mr. Suparat Ngernjang  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112239073  นายอริโย หมื่นพาลี  Mr. Ariyo Munpalee  
346112239074  นางสาวปาจรีย์ โพธิ์ปลัด  Miss Pacharee Popalad  
356112239075  นางสาวณิรัชฌา ศรีปิ่น  Miss Niratcha Sripin