มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112247001  นางสาวกนกวรรณ ชื่นรอด  Miss Kanokwan Cheunrod  
26112247002  นางสาวชรัณนต์รัชต์ แก่นท่าตาล  Miss Charanrat Kaentatal  
36112247003  นางสาวเกวลิน ใจเพ็ชร  Miss Kawwalin Jaiphet  
46112247004  นางสาวจุฬาลักษณ์ ช้างทอง  Miss Jularak Changthong  
56112247005  นางสาวฑิตยาภรณ์ โหมดชัง  Miss Titayaporn Modchang  
66112247006  นางสาวทินารมภ์ เนตร์จิตต์กูล  Miss Tinalom Netjitkul  
76112247007  นางสาวนฤมล อันธิชัย  Miss Naruemol Un-Thichai  
86112247008  นางสาวพรชิตา ออมสิน  Miss Pronchita Oomsin  
96112247009  นางสาววนิดา แตงเส็ง  Miss Wanida Tangseng  
106112247010  นางสาวสุธาสินี ปั้นเกี้ยว  Miss Suthasini Pankiao  
116112247011  นางสาวอำพร โพธิ์กอง  Miss Amporn Phokong  
126112247012  นายกฤษฎา วงศ์ไชยา  Mr. Kitsada Wongchaiya  
136112247013  นายกิตติกร ด่อนดี  Mr. Kittikon Dondi  
146112247015  นายณรงค์ บุญประเสริฐ  Mr. Narong Bunprasoet  
156112247016  นายณัฐวร เวียงแก  Mr. Natthaworn Weingkae  
166112247017  นายตะวัน เสริมสุข  Mr. Tawan Sermsuk  
176112247018  นายทิวัตถ์ สีทอง  Mr. Tiwat Seetong  
186112247019  นายธีรภัทร ธูปกลิ่น  Mr. Teerapat Toopklin  
196112247020  นายนภัส มาทอง  Mr. Napad Mathong  
206112247021  นายนรเศษฐ์ ธนธัญกุล  Mr. Noraset Thanathanyakun  
216112247023  นายปพนภพ แจ้งแก้ว  Mr. Paphonphob Jaegnkeaw  
226112247024  นายเมธานันท์ เนียมเปี่ยม  Mr. Methanan Niampiam  
236112247025  นายโยธการ พันธุ์พุ่ม  Mr. Yothakarn Phanpoom  
246112247026  นายรัชชานนท์ นิเวศนา  Mr. Ratchanon Niwesana  
256112247027  นายวัชรพงษ์ เนียมพา  Mr. Wutcharaphong Niampha  
266112247028  นายศรัณย์ ไวยธัญญกิจ  Mr. Saran Waithuyakit  
276112247029  นายศิวกร ค้ำจุน  Mr. Siwakorn Khamchun  
286112247031  นายสิริโชค เมฆโต  Mr. Sirichok Mekto  
296112247033  นายอนุรักษ์ ขวัญวงษ์  Mr. Anurak Khwanwong  
306112247034  นายอรรถพล อินทร์จันทร์  Mr. Mr.Auttaphon Inchan  
316112247035  นางสาวมัลลิกา โพธิ์อยู่  Miss Munliga Phoyo